Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

Su protzessu pro su fogu de su Montiferru in su mese de trìulas de su 2021, chi at distrutu 13.000 ètaros de territòriu, aziendas...

Cultura

Dae su 31 de mese de ladàmine a su 1 de onniasantu, in Seui si festat sa de 27 editziones de Su Prugadoriu una...

Cultura

Su curtzumetràgiu “Polvere,” dirìgidu dae Paolo Carboni e basadu subra su fatu giuditziàriu tràgicu de Aldo Scardella, at retzidu reconnoschimentos importantes in duos fèstival...

Tzitades e biddas

Publicamus sa lìtera de su sìndigu de Talana Christian Paolo Loddo Non colat mese ca in bidda non nde furent pettos e cosas de...

Atualidade

Atualidade

Ratificare sa Carta europea de sas limbas minoritàrias (Ecrml), su documentu a amparu de sas limbas no ufitziales aprovadu in su 1998 ma chi...

Atualidade

Su 6 e su 7 de santugaine, in Casteddu, pro sa prima borta in Itàlia, b’at a èssere s’assemblea generale de Elen (European Language...

Atualidade

Sa Die mundiale de sa tradutzione si festat cada annu, su 30 de cabudanni, in ocasione de sa die dedicada a Santu Gerone, tradutore...

Atualidade

In su cuntestu de su turismu sustenìbile, in Ogiastra e in Barbàgia in sos ùrtimos annos est istada donada importàntzia meda a sos percursos...

Atualidade

Sa bidda de Ollollai at acollidu sa primu nòmade digitale sua, in s’àmbitu de s’initziativa “Work from Ollolai -Traballa dae Ollolai “. Clarese Partis,...

Atualidade

Sa Garante regionale pro s’infàntzia e sa pitzinnia, Carla Puligheddu, sollìtzitat cun apretu sa publicatzione de unu bandu nou pro sa chirca de unu...

Cultura

Cultura

Tres seminàrios subra de sas cumpositziones musicales pro su tzìnema e sas tècnicas tzinematogràficas. Sunt tres sos workshop organizados in s’àmbitu de su Prèmiu...

Cultura

“Sa lìngua de su pòpulu est su spìritu suu, su spìritu suu est sa lìngua”, naraiat su linguista Wilhelm von Humboldt. Cantas funt oi...

Cultura

Una collaboratzione pretziosa intre su Comunu, su Comitadu de sa festa e maicantos Assòtzios at inchingiadu in manera ufitziale s’Editzione 2023 de sa Festa...

Cultura

Dae su 4 a su 6 de austu 2023, su fèstival Appetitosamente de Siddi est prontu a regalare emotziones, sabores e cultura in sa...

Cultura

Dae su 21 a su 23 de argiolas in Seui torrat su Fèstival SeuInMusica. Lòmpidu a sa de oto editziones, sa manifestatzione dedicada a...

Cultura

Sa limba sarda pro connòscere su patrimòniu archeològicu, istòricu e identitàriu de su Sàrrabus: bator addòbios in su territòriu de sos comunos de Santu...

Cultura

Su 15 de làmpadas de su 2018 moriat in Chiavari Lina (Raffaella) Aresu, professora de filosofia, istudiosa de antropologia culturale ma mescamente connoschidora manna...

Cultura

S’iscritore Gianni Loy nos regalat s’ùrtimu libru suo a tìtulu “Eva e Petra”, publicadu dae sa domo editora Domus De Janas. Custa òpera, arrichida...

Iscièntzia & Tecnologia

Iscientzia&Tecnologia

Est istadu presentadu in Casteddu MyCulture+ su primu giassu de Video on demand (Vod) intregadu a su tzìnema e a sas produtziones multimediales realizadas...

Iscientzia&Tecnologia

Su navigadore web Firefox faeddat como in sardu, gràtzias a sa collaboratzione de Mozilla Foundation de sa Califòrnia e s’assòtziu de tradutzione de tecnologia...

Iscientzia&Tecnologia

In s’ispidale San Michele de Casteddu est istadu fatu un’importante interventu chirùrgicu de trapiantu de fìgadu impreende, paris a s’anestesia famacologica traditzionale, sa tècnica...

Iscientzia&Tecnologia

Dae su prùere de sa Luna si diat pòdere prodùere energia e calore? Est su chi est chirchende de fàghere un’iscuadra formada dae istudiosos...

Rubrica: ‘Passadu presente’

Passadu presente

I – Sa sovranidade est pro deretu eternu in su pòpulu. Su pòpulu de s’Istadu romanu si costituit in repùblica democràtica. II – Su...

Passadu presente

Su 1848 in Europa comintzeit in sa geografia chi como mutimus Itàlia, ma in foras de sa penìsula. Su 12 de ghennàrgiu, difatis, sa...

Passadu presente

Ite nos contat su 1848? Pro seguru est su momentu istòricu in ue sa cuntierra intre mundu nou e mundu restauradu nche crompet a...

Passadu presente

«Sa Giovine Italia est s’afradiamentu de sos italianos ci creent in una lege de progressu e de dovere. De sos italianos chi pensant a...

Podcast

Podcast

Nàschidu in Talana su 27 de cabudanni de su 1923, Frantziscu Serra fiat fìgiu de Anania e de Maria Agostina Serra. A 4 annos,...

Podcast

Bi tenet fatos umanos in ue is làcanas tra is gosi narados malos e bonos est istrìgile meda e in pessu s’ischerat. Unu de...

Podcast

Ascurta s’istòria de Antoni Broccu de Gadone: Su testu de su podcast Is càmpanas fiant sonende a mesudie. Su calore de su sole, nche...

Podcast

Lu mutiant ‘Faccia d’angelo‘: fiat su terrore de su Nordest de s’Itàlia. Issu regnaiat cun sas armas in su Vènetu, in su Friuli e...