Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Iscientzia&Tecnologia

Su navigadore web Firefox faeddat como in sardu, gràtzias a sa collaboratzione de Mozilla Foundation de sa Califòrnia e s’assòtziu de tradutzione de tecnologia...

Cultura

In custa fotografia de Carlo Bavagnoli si podet bìdere su bandidore chi cun sa trumbita annùntziat sa mustra de Costantino Nivola in Orane, in...

Cultura

In Sardigna una de sas usàntzias prus connotas de Pasca Manna est cussa de “Su Nènnere”, una traditzione pre-cristiana antiga meda acapiada a su...

Cultura

Concruida s’isciala de su Carrasegare, Mèrcuris de Chinisu est cumentzada sa Carèsima, unu perìodu de penitèntzia de baranta dies in antis de Pasca Manna.Sa...

Cultura

Cultura

Su Servìtziu Linguìsticu de su Comunu de Carbònia partètzipat a Sa Die Internatzionale de sa Limba Materna posta a campu dae s’Unesco pro promòvere...

Cultura

In Aristanis su mese freàrgiu est su mese de sa Sartiglia. Ocannu sa giostra s’at a tènnere domìniga 19 e martis 21 e fràrgiu....

Cultura

Est essidu eris su promo de “Su Pissiafoi”, su curtzumetràgiu de su regista Luca Valdes giradu tra Gàiru noa e Gàiru betza, in Ogiastra....

Cultura

Su Comunu de Altzaghena est chirchende artistas pro torrare a fàghere s’installatzione subra de s’iscalinada de Santa Lughia, ispirende·si a su tema de sa...

Cultura

Su libru prus famadu de Sergio Atzeni, Passavamo sulla terra leggeri, dae oe s’at a pòdere lèghere fintzas in catalanu. Difatis, s’òpera de s’iscritore...

Cultura

Si podet fàghere arte e tzìnema fintzas impreende unu telefoneddu. In su mundu nche sunt medas festival de tzìnema chi promovent pellìculas realizadas gràtzias...

Cultura

Si narat “La tua memoria è la nostra memoria”, su progetu aparitzadu dae su Comunu de Boruta chi punnat a sa realizatzione de un’archìviu...

Cultura

Sete òperas de Goya, tres fotografias de cales una mai esposta de Dalì e chimbe intzisiones suas, bator figuras de Eduardo Arroyo, unu disinnu...

Atualidade

Atualidade

Oe, 21 de freàrgiu, est sa Die internatzionale de sa limba mama, una tzelebratzione istabilida in su 1999 dae s’Unesco pro promòvere sa limba...

Atualidade

In Casteddu creschent sos pòberos e tra custos sunt semper prus numerosas sas persones laureadas e sas fèminas. Custa sa fotografia fata dae sa...

Atualidade

Prus de 18 mìgias sardos ant lassadu s’Ìsula in sos ùrtimos tres annos. Una comunidade manna comente a su comunu de Pauli, comente sa...

Atualidade

Sa Sardigna est unu logu galu pagu connòschidu dae sos turistas. Belle su 80% de sos turistas chi arribbat in s’ìsula, difatis, bìsitat isceti su 10% de...

Atualidade

Si mutit Progetu Lakesos e punnat a sa valorizatzione de s’oferta de servìtzios turìsticos de sos territòrios de su Logudoro e Meilogu gràtzias a...

Atualidade

Est cosa nòdida, a pitzu de sos sardos esistint maicantos istereòripos e logos comunos. Medas faghent a rìere, àteros, sos prus malos, ponent fele,...

Iscièntzia & Tecnologia

Iscientzia&Tecnologia

In s’ispidale San Michele de Casteddu est istadu fatu un’importante interventu chirùrgicu de trapiantu de fìgadu impreende, paris a s’anestesia famacologica traditzionale, sa tècnica...

Iscientzia&Tecnologia

Dae su prùere de sa Luna si diat pòdere prodùere energia e calore? Est su chi est chirchende de fàghere un’iscuadra formada dae istudiosos...

Iscientzia&Tecnologia

Dae oe giòbia su 27 de mese de ladàmine at a èssere disponìbile in totu is console e computer, Saturnalia unu video-giogu de aventura...

Iscientzia&Tecnologia

Su cherbeddu de unu computer contra s’abilidade umana: unu robot capatzu de giogare a sa murra e unu progetu de interessu iscientìficu. ‘Gavina 2121’...

Rubrica: ‘Passadu presente’

Passadu presente

I – Sa sovranidade est pro deretu eternu in su pòpulu. Su pòpulu de s’Istadu romanu si costituit in repùblica democràtica. II – Su...

Passadu presente

Su 1848 in Europa comintzeit in sa geografia chi como mutimus Itàlia, ma in foras de sa penìsula. Su 12 de ghennàrgiu, difatis, sa...

Passadu presente

Ite nos contat su 1848? Pro seguru est su momentu istòricu in ue sa cuntierra intre mundu nou e mundu restauradu nche crompet a...

Passadu presente

«Sa Giovine Italia est s’afradiamentu de sos italianos ci creent in una lege de progressu e de dovere. De sos italianos chi pensant a...

Podcast

Priogheddos

Nàschidu in Talana su 27 de cabudanni de su 1923, Frantziscu Serra fiat fìgiu de Anania e de Maria Agostina Serra. A 4 annos,...

Priogheddos

Bi tenet fatos umanos in ue is làcanas tra is gosi narados malos e bonos est istrìgile meda e in pessu s’ischerat. Unu de...

Priogheddos

Ascurta s’istòria de Antoni Broccu de Gadone: Su testu de su podcast Is càmpanas fiant sonende a mesudie. Su calore de su sole, nche...

Priogheddos

Lu mutiant ‘Faccia d’angelo‘: fiat su terrore de su Nordest de s’Itàlia. Issu regnaiat cun sas armas in su Vènetu, in su Friuli e...