Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

«Emergèntzias e oportunidades» in sa mirada sua. Ma sos amministradores unidos sufrint sos sèberos de Casteddu e de Roma, in ue sunt partzidos

Isport

Ruju-biaitos in foras de sos play off

Isport

Su campione de s’ìpica sarda e italiana teniat 64 annos Su fantinu de Lanusè, classe 1960, si nch’est mortu giòbia su 23 de maju, pro...

Atualidade

Istrumada atzessìbile e segura comente diritu umanu fundamentale. Initziativa de sos tzitadinos europeos. Sa campagna “My Voice, My Choice” dat a is tzitadinos europeos...

Atualidade

Atualidade

Dae manca a dereta, sa geografia eletorale de sos partidos italianos e de sos eurogrupos

Atualidade

Est coladu unu sèculu dae sa trasmissione de is primos palinsestos radiofònicos, unu momentu chi at marcadu su cumintzu de un’aventura istraordinària in su...

Atualidade

Su comente chi mancat in sas decraratziones programmàticas

Atualidade

“Forsis calicunu si nde iscarèschet: cando nasches in Sardigna, benis a su mundu fìgiu de duas mamas: sa primu chi ti partorit, ti nutrit...

Polìtica

S’ant a tènnere in paris cun sas eletziones pro su rennou de su Parlamento Europeu in Casteddu sas eletziones pro seberare su sìndigu nou...

Atualidade

Custu lunis, in Lanusè, at abertu de sa primu àndala atzessìbile a totus de sa Sardigna. Su nùmene, seberadu paris cun s’Ufìtziu de sa...

Cultura

Cultura

«Cumpanzu meu, su mundu est gai, sa Palestina non s’arrendit mai».

Cultura

Su 17 e su 18 maju, Claudia Attimonelli e Caterina Tomeo ant a èssere in Sardigna pro presentare libru  “L’elettronica è donna. Media, corpi,...

Cultura

Sa Die de sa Sardigna in Tortolì, protagonistas istudiantes  e personalidade de su mundu de sa cultura sardu Ant cumentzadu a prenare s’Auditòrium “Fratenità”...

Cultura

Sa cantone est in sardu, in aligheresu, in tabarchinu, in gadduresu e in tataresu

Iscièntzia & Tecnologia

Atualidade

Oriolu micro e nanoplàsticas. Ma finas prudèntzia

Iscientzia&Tecnologia

S’azienda de San Francisco at invitadu a Flavia Floris e Adrià Martín a un’arresonada in ocasione de su primu anniversàriu de sa versione nostra...

Iscientzia&Tecnologia

S’abbistesa artifitziale diat pòdere pònnere in pensamentu is influencer in purpa e ossos. Eja, est dàbile chi is personàgios famados de is retes sotziales,...

Iscientzia&Tecnologia

Est istadu presentadu in Casteddu MyCulture+ su primu giassu de Video on demand (Vod) intregadu a su tzìnema e a sas produtziones multimediales realizadas...

Rubrica: ‘Passadu presente’

Passadu presente

I – Sa sovranidade est pro deretu eternu in su pòpulu. Su pòpulu de s’Istadu romanu si costituit in repùblica democràtica. II – Su...

Passadu presente

Su 1848 in Europa comintzeit in sa geografia chi como mutimus Itàlia, ma in foras de sa penìsula. Su 12 de ghennàrgiu, difatis, sa...

Passadu presente

Ite nos contat su 1848? Pro seguru est su momentu istòricu in ue sa cuntierra intre mundu nou e mundu restauradu nche crompet a...

Passadu presente

«Sa Giovine Italia est s’afradiamentu de sos italianos ci creent in una lege de progressu e de dovere. De sos italianos chi pensant a...

Podcast

Podcast

Nàschidu in Talana su 27 de cabudanni de su 1923, Frantziscu Serra fiat fìgiu de Anania e de Maria Agostina Serra. A 4 annos,...

Podcast

Bi tenet fatos umanos in ue is làcanas tra is gosi narados malos e bonos est istrìgile meda e in pessu s’ischerat. Unu de...

Podcast

Ascurta s’istòria de Antoni Broccu de Gadone: Su testu de su podcast Is càmpanas fiant sonende a mesudie. Su calore de su sole, nche...

Podcast

Lu mutiant ‘Faccia d’angelo‘: fiat su terrore de su Nordest de s’Itàlia. Issu regnaiat cun sas armas in su Vènetu, in su Friuli e...