Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

At a cumentzare mèrcuris su 31 de maju in Casteddu sa de tres editziones de sa rassigna tzinematogràfica “Nosu e is atrus”. Finas a...

Cultura

Su 16 de mese de làmpadas 2023, in Mòguru at a èssere inchingiada sa de 13 editziones de su BìFoto Fest, ocannu totu dedicada...

Cultura

Prontu a èssire in sos tzìnemas Deu Ci Seu, su documentàriu de s’isparègiu Casteddu – Piacenza. In su 1997 belle bintimìgia tifosos casteddajos si...

Cultura

Martis su 2 maju, in su Trento Film Fèstival, est istadu presentadu in anteprima, sa pellìcula “L’Ombra del Fuoco – S’umbra ‘e su fogu”...

Cultura

Cultura

Su 29 de mese de ladàmine de 24 annos a oe essiat in Itàlia “Fight Club”, film leadu dae su primu romanzu de s’iscritore...

Cultura

Sàbadu 22 e domìniga 23 de  abrile in Àrbus, b’at a èssere s’abertura ufitziale a su pùblicu de su museu Antonio Corda — Arti...

Cultura

Est in lìnia sa de ses editziones de su prèmiu Kentzeboghes, su cuncursu tzinematogràficu organizadu dae s’assòtziu culturale Babel intregadu a sas pellìculas curtzas...

Cultura

Sunt essidas sas nominatziones de s’’Acadèmia de su Tzìnema Italianu pro sos David de Donatello, lòmpidu a sa de 68 editziones. Salvatore Mereu est...

Cultura

In Stersili s’agatant duos logos in su sartu, unu in Bertessu, s’àteru in Erriolus, chi is chi andant a catza mutint “Sa Posta de...

Cultura

Giòbia su 23 de martzu is istudiantes de Irbono ant a retzire una còpia de su libru “Adiosu e… in bonora” de su poeta...

Cultura

In custa fotografia de Carlo Bavagnoli si podet bìdere su bandidore chi cun sa trumbita annùntziat sa mustra de Costantino Nivola in Orane, in...

Cultura

In Sardigna una de sas usàntzias prus connotas de Pasca Manna est cussa de “Su Nènnere”, una traditzione pre-cristiana antiga meda acapiada a su...

Atualidade

Atualidade

A trint’annos dae s’istitutzione de sa “Die de su pòpulu sardu”, Assemblea Natzionale Sarda tzèlebrat su 28 de abrile sa segunda editzione de sa...

Atualidade

Oe, 21 de freàrgiu, est sa Die internatzionale de sa limba mama, una tzelebratzione istabilida in su 1999 dae s’Unesco pro promòvere sa limba...

Atualidade

In Casteddu creschent sos pòberos e tra custos sunt semper prus numerosas sas persones laureadas e sas fèminas. Custa sa fotografia fata dae sa...

Atualidade

Prus de 18 mìgias sardos ant lassadu s’Ìsula in sos ùrtimos tres annos. Una comunidade manna comente a su comunu de Pauli, comente sa...

Atualidade

Sa Sardigna est unu logu galu pagu connòschidu dae sos turistas. Belle su 80% de sos turistas chi arribbat in s’ìsula, difatis, bìsitat isceti su 10% de...

Atualidade

Si mutit Progetu Lakesos e punnat a sa valorizatzione de s’oferta de servìtzios turìsticos de sos territòrios de su Logudoro e Meilogu gràtzias a...

Iscièntzia & Tecnologia

Iscientzia&Tecnologia

Su navigadore web Firefox faeddat como in sardu, gràtzias a sa collaboratzione de Mozilla Foundation de sa Califòrnia e s’assòtziu de tradutzione de tecnologia...

Iscientzia&Tecnologia

In s’ispidale San Michele de Casteddu est istadu fatu un’importante interventu chirùrgicu de trapiantu de fìgadu impreende, paris a s’anestesia famacologica traditzionale, sa tècnica...

Iscientzia&Tecnologia

Dae su prùere de sa Luna si diat pòdere prodùere energia e calore? Est su chi est chirchende de fàghere un’iscuadra formada dae istudiosos...

Iscientzia&Tecnologia

Dae oe giòbia su 27 de mese de ladàmine at a èssere disponìbile in totu is console e computer, Saturnalia unu video-giogu de aventura...

Rubrica: ‘Passadu presente’

Passadu presente

I – Sa sovranidade est pro deretu eternu in su pòpulu. Su pòpulu de s’Istadu romanu si costituit in repùblica democràtica. II – Su...

Passadu presente

Su 1848 in Europa comintzeit in sa geografia chi como mutimus Itàlia, ma in foras de sa penìsula. Su 12 de ghennàrgiu, difatis, sa...

Passadu presente

Ite nos contat su 1848? Pro seguru est su momentu istòricu in ue sa cuntierra intre mundu nou e mundu restauradu nche crompet a...

Passadu presente

«Sa Giovine Italia est s’afradiamentu de sos italianos ci creent in una lege de progressu e de dovere. De sos italianos chi pensant a...

Podcast

Priogheddos

Nàschidu in Talana su 27 de cabudanni de su 1923, Frantziscu Serra fiat fìgiu de Anania e de Maria Agostina Serra. A 4 annos,...

Priogheddos

Bi tenet fatos umanos in ue is làcanas tra is gosi narados malos e bonos est istrìgile meda e in pessu s’ischerat. Unu de...

Priogheddos

Ascurta s’istòria de Antoni Broccu de Gadone: Su testu de su podcast Is càmpanas fiant sonende a mesudie. Su calore de su sole, nche...

Priogheddos

Lu mutiant ‘Faccia d’angelo‘: fiat su terrore de su Nordest de s’Itàlia. Issu regnaiat cun sas armas in su Vènetu, in su Friuli e...