Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

Est cosa nòdida, a pitzu de sos sardos esistint maicantos istereòripos e logos comunos. Medas faghent a rìere, àteros, sos prus malos, ponent fele,...

Cultura

Su tzìnema de s’Àsia arribat in Sardigna cun una seletzione de in prus de 20 film tra anteprimas italianas e europeas. Dae su 7...

Cultura

Cumentzat dae su Queensland su biàgiu chi at a batire sa rassegna de Visioni Sarde in totu su mundu. Est de importu chi movat dae s’Austràlia una rassegna destinada a promòvere su giòvanu...

Cultura

S’est concruida martis su 21 de onniasantu in sa tzitade belga de Gand sa premiatzione de su Brussels Beer Challenge, unu de sos cuncursos...

Cultura

Cultura

Una vida dedicada a s’archeologia, cun s’iscoberta de medas sitos e iscavos pruschetotu in su Sulcis. Eris in Carbònia est istada ammentada sa figura...

Cultura

Unu progetu de su Gal (grupu de atzione locale) Ogliastra pro unire is caminos ispirituales de sa Sardigna”. Mìgias de chilòmetros de bellesa, cun...

Cultura

Dae su 7 de onniasantu in sos tzìnema de sa Sardigna, e a pustis in Itàlia etotu s’istòria de unu de sos prus mannos...

Cultura

A perdonare siat! Ma in tempos de guvernos noos est pretzisu a faeddare de unu ministru particulare. Semus faeddende de su sucu, de su...

Cultura

In su Greenwich de Casteddu, dae su 19 de ladàmine a su 2 de onniasantu, sa segunda editzione de Nosu e is Atrus, sa...

Cultura

S’Inferru de Dante in sa ràdiu comente no l’ais mai intesu, est a nàrrere in limba sarda. Pròpiu aici, gràtzias a s’idea de sos...

Cultura

Su Comunu de Patiolla e Casa Falconieri, assòtziu chi dae trinta annos s’òcupat de difùndere s’arte in totu su mundu, inchingiant su progetu de...

Cultura

Cada annu, dae su 1953, pro voluntade de sa Federatzione internatzionale de is tradutores, su 30 de cabudanni si tzèlebrat Sa Die mundiale de...

Atualidade

Atualidade

Non nch’at coladu tempus meda dae s’essida a campu de sos datos in contu de natalidade. Sa Sardigna, nânt custos datos, est s’ùrtima regione...

Polìtica

Una novidade in s’orizonte de is eletziones regionales de su 2024, unu partidu polìticu formadu dae giòvanos de 40 annos o prus bàsciu. In...

Polìtica

Una lege pro promòvere sa limba de sos sinnos. Su Cussìgiu regionale de sa Sardigna at aprovadu a s’unanimidade una proposta chi punnat a...

Atualidade

In su parcu de Monte Urpinu in Casteddu est arribbadu su virus de s’aviaria. In medas pugiones presentes in s’àrea birde frecuentada dae medas famìlias cun pipios est istada cumproada sa presèntzia de su...

Atualidade

Finas su Comunu de Santu Pedru, in sa tzitade Metropolitana de Casteddu, est abarradu sena mèigu de base. A ddu narrere a dolu mannu...

Polìtica

Bàntzigos bòidos, nânt is istatìsticas. Ma in antis de s’anneu giai b’at pensadu sa majoria de tzentru dereta a illierare. Intre galaveras e alabàntzias...

Iscièntzia & Tecnologia

Iscientzia&Tecnologia

In s’ispidale San Michele de Casteddu est istadu fatu un’importante interventu chirùrgicu de trapiantu de fìgadu impreende, paris a s’anestesia famacologica traditzionale, sa tècnica...

Iscientzia&Tecnologia

Dae su prùere de sa Luna si diat pòdere prodùere energia e calore? Est su chi est chirchende de fàghere un’iscuadra formada dae istudiosos...

Iscientzia&Tecnologia

Dae oe giòbia su 27 de mese de ladàmine at a èssere disponìbile in totu is console e computer, Saturnalia unu video-giogu de aventura...

Iscientzia&Tecnologia

Su cherbeddu de unu computer contra s’abilidade umana: unu robot capatzu de giogare a sa murra e unu progetu de interessu iscientìficu. ‘Gavina 2121’...

Rubrica: ‘Passadu presente’

Passadu presente

I – Sa sovranidade est pro deretu eternu in su pòpulu. Su pòpulu de s’Istadu romanu si costituit in repùblica democràtica. II – Su...

Passadu presente

Su 1848 in Europa comintzeit in sa geografia chi como mutimus Itàlia, ma in foras de sa penìsula. Su 12 de ghennàrgiu, difatis, sa...

Passadu presente

Ite nos contat su 1848? Pro seguru est su momentu istòricu in ue sa cuntierra intre mundu nou e mundu restauradu nche crompet a...

Passadu presente

«Sa Giovine Italia est s’afradiamentu de sos italianos ci creent in una lege de progressu e de dovere. De sos italianos chi pensant a...

Podcast

Priogheddos

Nàschidu in Talana su 27 de cabudanni de su 1923, Frantziscu Serra fiat fìgiu de Anania e de Maria Agostina Serra. A 4 annos,...

Priogheddos

Bi tenet fatos umanos in ue is làcanas tra is gosi narados malos e bonos est istrìgile meda e in pessu s’ischerat. Unu de...

Priogheddos

Ascurta s’istòria de Antoni Broccu de Gadone: Su testu de su podcast Is càmpanas fiant sonende a mesudie. Su calore de su sole, nche...

Priogheddos

Lu mutiant ‘Faccia d’angelo‘: fiat su terrore de su Nordest de s’Itàlia. Issu regnaiat cun sas armas in su Vènetu, in su Friuli e...