Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

In su cuntestu de su turismu sustenìbile, in Ogiastra e in Barbàgia in sos ùrtimos annos est istada donada importàntzia meda a sos percursos...

Atualidade

Sa bidda de Ollollai at acollidu sa primu nòmade digitale sua, in s’àmbitu de s’initziativa “Work from Ollolai -Traballa dae Ollolai “. Clarese Partis,...

Atualidade

Sa Garante regionale pro s’infàntzia e sa pitzinnia, Carla Puligheddu, sollìtzitat cun apretu sa publicatzione de unu bandu nou pro sa chirca de unu...

Cultura

Dae su 4 a su 6 de austu 2023, su fèstival Appetitosamente de Siddi est prontu a regalare emotziones, sabores e cultura in sa...

Cultura

Cultura

Una collaboratzione pretziosa intre su Comunu, su Comitadu de sa festa e maicantos Assòtzios at inchingiadu in manera ufitziale s’Editzione 2023 de sa Festa...

Cultura

Dae su 21 a su 23 de argiolas in Seui torrat su Fèstival SeuInMusica. Lòmpidu a sa de oto editziones, sa manifestatzione dedicada a...

Cultura

Sa limba sarda pro connòscere su patrimòniu archeològicu, istòricu e identitàriu de su Sàrrabus: bator addòbios in su territòriu de sos comunos de Santu...

Cultura

Su 15 de làmpadas de su 2018 moriat in Chiavari Lina (Raffaella) Aresu, professora de filosofia, istudiosa de antropologia culturale ma mescamente connoschidora manna...

Cultura

S’iscritore Gianni Loy nos regalat s’ùrtimu libru suo a tìtulu “Eva e Petra”, publicadu dae sa domo editora Domus De Janas. Custa òpera, arrichida...

Cultura

At a cumentzare mèrcuris su 31 de maju in Casteddu sa de tres editziones de sa rassigna tzinematogràfica “Nosu e is atrus”. Finas a...

Cultura

Su 16 de mese de làmpadas 2023, in Mòguru at a èssere inchingiada sa de 13 editziones de su BìFoto Fest, ocannu totu dedicada...

Cultura

Prontu a èssire in sos tzìnemas Deu Ci Seu, su documentàriu de s’isparègiu Casteddu – Piacenza. In su 1997 belle bintimìgia tifosos casteddajos si...

Atualidade

Atualidade

Jakub Jankto torrat a Itàlia pro giogare in su Casteddu. Su tzentrucampista de sa Tzèchia at a giogare torra in su campionadu de fùbbalu...

Atualidade

A trint’annos dae s’istitutzione de sa “Die de su pòpulu sardu”, Assemblea Natzionale Sarda tzèlebrat su 28 de abrile sa segunda editzione de sa...

Atualidade

Oe, 21 de freàrgiu, est sa Die internatzionale de sa limba mama, una tzelebratzione istabilida in su 1999 dae s’Unesco pro promòvere sa limba...

Atualidade

In Casteddu creschent sos pòberos e tra custos sunt semper prus numerosas sas persones laureadas e sas fèminas. Custa sa fotografia fata dae sa...

Atualidade

Prus de 18 mìgias sardos ant lassadu s’Ìsula in sos ùrtimos tres annos. Una comunidade manna comente a su comunu de Pauli, comente sa...

Atualidade

Sa Sardigna est unu logu galu pagu connòschidu dae sos turistas. Belle su 80% de sos turistas chi arribbat in s’ìsula, difatis, bìsitat isceti su 10% de...

Iscièntzia & Tecnologia

Iscientzia&Tecnologia

Su navigadore web Firefox faeddat como in sardu, gràtzias a sa collaboratzione de Mozilla Foundation de sa Califòrnia e s’assòtziu de tradutzione de tecnologia...

Iscientzia&Tecnologia

In s’ispidale San Michele de Casteddu est istadu fatu un’importante interventu chirùrgicu de trapiantu de fìgadu impreende, paris a s’anestesia famacologica traditzionale, sa tècnica...

Iscientzia&Tecnologia

Dae su prùere de sa Luna si diat pòdere prodùere energia e calore? Est su chi est chirchende de fàghere un’iscuadra formada dae istudiosos...

Iscientzia&Tecnologia

Dae oe giòbia su 27 de mese de ladàmine at a èssere disponìbile in totu is console e computer, Saturnalia unu video-giogu de aventura...

Rubrica: ‘Passadu presente’

Passadu presente

I – Sa sovranidade est pro deretu eternu in su pòpulu. Su pòpulu de s’Istadu romanu si costituit in repùblica democràtica. II – Su...

Passadu presente

Su 1848 in Europa comintzeit in sa geografia chi como mutimus Itàlia, ma in foras de sa penìsula. Su 12 de ghennàrgiu, difatis, sa...

Passadu presente

Ite nos contat su 1848? Pro seguru est su momentu istòricu in ue sa cuntierra intre mundu nou e mundu restauradu nche crompet a...

Passadu presente

«Sa Giovine Italia est s’afradiamentu de sos italianos ci creent in una lege de progressu e de dovere. De sos italianos chi pensant a...

Podcast

Priogheddos

Nàschidu in Talana su 27 de cabudanni de su 1923, Frantziscu Serra fiat fìgiu de Anania e de Maria Agostina Serra. A 4 annos,...

Priogheddos

Bi tenet fatos umanos in ue is làcanas tra is gosi narados malos e bonos est istrìgile meda e in pessu s’ischerat. Unu de...

Priogheddos

Ascurta s’istòria de Antoni Broccu de Gadone: Su testu de su podcast Is càmpanas fiant sonende a mesudie. Su calore de su sole, nche...

Priogheddos

Lu mutiant ‘Faccia d’angelo‘: fiat su terrore de su Nordest de s’Itàlia. Issu regnaiat cun sas armas in su Vènetu, in su Friuli e...