Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

S’Ars Artium Editrice e s’Assòtziu “Forma e Materia” annùntziant s’inghitzu de sa de chimbe editziones de su cuncursu literàriu “Faraglioni d’Ogliastra”, chi tenet sa...

Atualidade

In Putzu Idu Assemblea Natzionale Sarda at organizadu sa prima letzione de Yoga in limba. Cantas bias s’intendet nàrrere: “Su sardu non faghet a...

Cultura

Sighit mèrcuris su 17 in Lodine e giòbia su 18 de trìulas in Urtei (a pustis de s’esòrdiu de Iscanu e de sa segunda...

Cultura

Unu documentàriu subra de sa pratza IV Novembre e unu videoclip cun su tìtulu “Ombre sull’asfalto”. Sunt sos progetos finales de sos laboratòrios Kuntralab...

Atualidade

Atualidade

Su prèmiu a Gianfranco Zola

Polìtica

Comintzat como su segundu turnu de su Fronte republicanu anti Mélenchon sende chi parte manna de su Nfp est mirende prus a Macron chi...

Atualidade

Starmer iscunfessat a Corbyn. Mélenchon si pìnnigat a Macron. In s'eurogrupu “The Left” sos chi fiant cun Farage

Atualidade

In sa terra de Albione oe annoant sos 650 sègios de sa Càmera de sos Comunes. In Amèrica galu non s'ischit si Biden si...

Atualidade

Cunsòrtziu Turìsticu Ogiastra Blue Zone: una rete de operadores pro unu turismu partetzipadu e cumpartzidu. Su 30 làmpadas 2024, in Tortuolì, est istadu costituidu...

Atualidade

colamus in su sedatzu sas cantzones de su discu segadu chi cada annu sunt peus de sos tormentones istiales

Atualidade

Paolo, operaju de una casaja, s’est improvisadu operadore ecològicu, regollende is refudos de cada casta in is caminos de s’Ogiastra.Est dàbile a dd’obiare prus...

Atualidade

A b'est unu pianu energèticu? Ite b'at de fàghere in contu de rinnovàbiles e de fòssiles?

Cultura

Cultura

In Mòguru sighit sa de oto editziones de sa Rassegna del Cinema Sociale, cun su segundu addòbiu prevìdidu cras, chenàbura 12 trìulas, partinde dae...

Cultura

Su mègius de sa mùsica indipendente tra sos montes de sa Barbàgia. Dae su 26 a su 28 de trìulas in Seui torrat sa...

Cultura

Si narat “Agitòriu su moru” sa faina de promotzione linguìstica e culturale organizada dae s’Ufìtziu Limba Sarda de Tortolì in s’àmbitu de su progetu...

Cultura

Iscanu, Golothene, Lodine, Urtei, Monti e Lòcula. Custas sunt sas ses biddas interessadas dae sa sèrie noa de “In Tzilleri, vecchi e nuovi contesti...

Cultura

Vittorio Ledda presidente, Pierluigi Saba vitze e Marco Fenudi segretàriu nou: su Prèmiu Otieri càstiat a su benidore cun obietivos e progetos noos. Unu...

Film

Su 28 de làmpadas, in collaboratzione cun s’Assòtziu Turìsticu Proloco de Lanusè, at a èssere projetadu pro sa primu borta in pùblicu, in su...

Atualidade

Est in unda su documentàriu de sa televiosne tedesca ARTE TV giradu in Ogiastra e dedicadu a s’imbetzamentu e a sa longevidade. Su giornalista...

Cultura

Su percursu “Progetto e Destino” est cumpostu dae installatziones e pinturas realizadas dae 25 artistas sardos, espostas intre sa Domu de is Cannas e...

Iscièntzia & Tecnologia

Iscientzia&Tecnologia

Custu imbentu at at a permìtere de rivolutzionare sos protzessos tecnològicos de sos setores chìmicu e farmatzèuticu, cun cunseguèntzia de importu in su setore...

Iscientzia&Tecnologia

Faina noa de Mozilla e de Sardware

Atualidade

Oriolu micro e nanoplàsticas. Ma finas prudèntzia

Iscientzia&Tecnologia

S’azienda de San Francisco at invitadu a Flavia Floris e Adrià Martín a un’arresonada in ocasione de su primu anniversàriu de sa versione nostra...

Rubrica: ‘Passadu presente’

Passadu presente

I – Sa sovranidade est pro deretu eternu in su pòpulu. Su pòpulu de s’Istadu romanu si costituit in repùblica democràtica. II – Su...

Passadu presente

Su 1848 in Europa comintzeit in sa geografia chi como mutimus Itàlia, ma in foras de sa penìsula. Su 12 de ghennàrgiu, difatis, sa...

Passadu presente

Ite nos contat su 1848? Pro seguru est su momentu istòricu in ue sa cuntierra intre mundu nou e mundu restauradu nche crompet a...

Passadu presente

«Sa Giovine Italia est s’afradiamentu de sos italianos ci creent in una lege de progressu e de dovere. De sos italianos chi pensant a...

Podcast

Podcast

Nàschidu in Talana su 27 de cabudanni de su 1923, Frantziscu Serra fiat fìgiu de Anania e de Maria Agostina Serra. A 4 annos,...

Podcast

Bi tenet fatos umanos in ue is làcanas tra is gosi narados malos e bonos est istrìgile meda e in pessu s’ischerat. Unu de...

Podcast

Ascurta s’istòria de Antoni Broccu de Gadone: Su testu de su podcast Is càmpanas fiant sonende a mesudie. Su calore de su sole, nche...

Podcast

Lu mutiant ‘Faccia d’angelo‘: fiat su terrore de su Nordest de s’Itàlia. Issu regnaiat cun sas armas in su Vènetu, in su Friuli e...