Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

Sos tzitadinos de sa Repùblica italiana, cramados a s’espressare pro su rennou de su Parlamentu, ant fatu su sèberu issoro: chie abarrende·si·nche in domo...

Cultura

Sa pinneta de sa mola, agatada in s’iscavu de su 1994 in s’Àrea Archeològica de Scerì-Irbono, tenet una particularidade. Cando proet meda s’abba non...

Cultura

Bentu est sa pellìcula noa de Salvatore Mereu. Su film de su regista de Durgali est istadu presentadu a sa de 79 editziones de...

Atualidade

Non paret chi b’apat coladu bator annos ebbia, ma meda de prus, dae cando sos de su carrabusu de Autodeterminatzione pariant seguros de nche...

Iscièntzia & Tecnologia

Iscientzia&Tecnologia

Su cherbeddu de unu computer contra s’abilidade umana: unu robot capatzu de giogare a sa murra e unu progetu de interessu iscientìficu. ‘Gavina 2121’...

Iscientzia&Tecnologia

Sas innovatziones introduidas dae s’informàtica, mescamente mini-computer e robòtica, ant a tènnere unu ruolu semper prus determinante in sa massaria e duncas in sa...

Iscientzia&Tecnologia

Si bolimus sarbare su clima e su mundu, tocat a renuntziare a carchi cosa, dende cara mescamente a su chi papamus e a s’energia....

Iscientzia&Tecnologia

Est disponìbile de unas cantas dies subra de Apple Store e Google Play s’aplicatzione Biking Karalis, realizada dae su tzentru de chirca Crs4, pro...

Atualidade

Atualidade

A belle deghe dies dae sas eletziones polìticas sos pastores sardos torrant a si fàghere intendere. Finas in sos sartos sunt sufrende pro more de s’aumentu...

Atualidade

Medas persones faghent isport, pro abbarrare in forma o pro si pasare. Calicunu imbetzes ddu faghent pro agiudare sos àteros. Cun s’initziativa “Giro a...

Polìtica

Pagu meda mancat a sa torrada eletorale de su 25 de cabudanni. E pagas sunt sas dudas in contu de vitòria. S’ùrtimu sondàgiu at...

Cultura

Cultura

Su mutetu est una de is formas de cantu tìpicas de sa traditzione poètica de sa Sardigna. A unu tempus su cantu a mutetu...

Cultura

Sa cumpangia teatrale Tedacà arribbat a Sardigna pro torrare a ammaniare s’ispetàculu “Fine pena ora”, sa rapresentatzione noa leada dae su libru omònimu de...

Cultura

Chimbe pellìculas in limba sarda a sa rassegna ‘Evò ce Esù’ dedicada a sas limbas minoritàrias. Cras 16 de cabudanni in Martignano, su burgu...

Cultura

Cun sa recuida de is curridoris a Crabas, domìniga est lòmpida a cumprimentu sa festa de Santu Srabadoi: duas dies de devotzione e de...

Rubrica: ‘Passadu presente’

Passadu presente

I – Sa sovranidade est pro deretu eternu in su pòpulu. Su pòpulu de s’Istadu romanu si costituit in repùblica democràtica. II – Su...

Passadu presente

Su 1848 in Europa comintzeit in sa geografia chi como mutimus Itàlia, ma in foras de sa penìsula. Su 12 de ghennàrgiu, difatis, sa...

Passadu presente

Ite nos contat su 1848? Pro seguru est su momentu istòricu in ue sa cuntierra intre mundu nou e mundu restauradu nche crompet a...

Passadu presente

«Sa Giovine Italia est s’afradiamentu de sos italianos ci creent in una lege de progressu e de dovere. De sos italianos chi pensant a...

Podcast

Priogheddos

Nàschidu in Talana su 27 de cabudanni de su 1923, Frantziscu Serra fiat fìgiu de Anania e de Maria Agostina Serra. A 4 annos,...

Priogheddos

Bi tenet fatos umanos in ue is làcanas tra is gosi narados malos e bonos est istrìgile meda e in pessu s’ischerat. Unu de...

Priogheddos

Ascurta s’istòria de Antoni Broccu de Gadone: Su testu de su podcast Is càmpanas fiant sonende a mesudie. Su calore de su sole, nche...

Priogheddos

Lu mutiant ‘Faccia d’angelo‘: fiat su terrore de su Nordest de s’Itàlia. Issu regnaiat cun sas armas in su Vènetu, in su Friuli e...