Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

Batorghentos e chimbe sas matas monumentales tzensidas in Sardigna dae su ministeru de sas Polìticas Agrìculas e Forestale pro more de particulare valore naturale...

Polìtica

Sa legisladura serrende·si est lassende unu bòidu normativu chi interessat in s’istadu italianu 2 milliones o barda de persones. Semus faeddende de sas tzitadinas...

Iscientzia&Tecnologia

Sas innovatziones introduidas dae s’informàtica, mescamente mini-computer e robòtica, ant a tènnere unu ruolu semper prus determinante in sa massaria e duncas in sa...

Iscientzia&Tecnologia

Si bolimus sarbare su clima e su mundu, tocat a renuntziare a carchi cosa, dende cara mescamente a su chi papamus e a s’energia....

Atualidade

Atualidade

Bìvere sa vacàntzia sena distratziones, comente si faghiat cando no esistiant sos telefoneddos e bivìamus sena Internet in manu. S’idea est bènnida a duos...

Atualidade

Ant trasformadu su dolore issoro in amore. E pro ddu fàghere ant acuntentadu etotu su disìgiu de Giulia (iscumparta a feti 10 annos pro...

Atualidade

Cale est s’entidade de sos costos in tèrmines de mancadu isvilupu e sos disacatos chi benint de sa presèntzia de sas bases militares in...

Rubrica: ‘Passadu presente’

Passadu presente

I – Sa sovranidade est pro deretu eternu in su pòpulu. Su pòpulu de s’Istadu romanu si costituit in repùblica democràtica. II – Su...

Passadu presente

Su 1848 in Europa comintzeit in sa geografia chi como mutimus Itàlia, ma in foras de sa penìsula. Su 12 de ghennàrgiu, difatis, sa...

Passadu presente

Ite nos contat su 1848? Pro seguru est su momentu istòricu in ue sa cuntierra intre mundu nou e mundu restauradu nche crompet a...

Passadu presente

«Sa Giovine Italia est s’afradiamentu de sos italianos ci creent in una lege de progressu e de dovere. De sos italianos chi pensant a...

Cultura

Cultura

At a èssere presentadu durante “Le Giornate degli autori”, sa setzione autònoma in intro de sa Mustra Internatzionale de su Tzìnema de Venètzia, sa...

Cultura

In Seui a pustis de sa pandemia torrat sa mùsica. In sa bidda de sa Barbagia de Seùlu su 14 e 15 de austu...

Cultura

Joe Perrino, nùmene de arte de Nicola Macciò, est nàschidu in Casteddu su 8 de abrile de su 1965. Cantautore e atore, in su...

Cultura

S’intìtulat “Graziella”, su segundu vìdeu e sìngulu bogadu dae s’album de Joe Perrino “Canzoni di Malavita — vol. 3 PerGraziaNonRicevuta”, essidu cun s’eticheta Freecom...

Iscièntzia & Tecnologia

Iscientzia&Tecnologia

Est disponìbile de unas cantas dies subra de Apple Store e Google Play s’aplicatzione Biking Karalis, realizada dae su tzentru de chirca Crs4, pro...

Iscientzia&Tecnologia

In ocasione de sas tzelebratziones de sos 150 annos dae sa nàschida de Grazia Deledda, est istada isvilupada un’aplicatzione chi permitet de s’acurtziare a...

Iscientzia&Tecnologia

Sa calidade de s’ambiente, sa salude, su rispàrmiu, sa diminutzione de sos intzidentes, sa dificultate pro agatare unu parchègiu, pòdere gosare a su mègius...

Iscientzia&Tecnologia

Si mutit Playa Libre, s’aplicatzione chi at a permìtere a s’amministratzione de sa tzitade metropolitana de Casteddu de compidare sos paràmetros ambientales de sos...

Podcast

Priogheddos

Nàschidu in Talana su 27 de cabudanni de su 1923, Frantziscu Serra fiat fìgiu de Anania e de Maria Agostina Serra. A 4 annos,...

Priogheddos

Bi tenet fatos umanos in ue is làcanas tra is gosi narados malos e bonos est istrìgile meda e in pessu s’ischerat. Unu de...

Priogheddos

Ascurta s’istòria de Antoni Broccu de Gadone: Su testu de su podcast Is càmpanas fiant sonende a mesudie. Su calore de su sole, nche...

Priogheddos

Lu mutiant ‘Faccia d’angelo‘: fiat su terrore de su Nordest de s’Itàlia. Issu regnaiat cun sas armas in su Vènetu, in su Friuli e...

Istòrias est una revista de informatzione in linia in limba sarda a règula cun s'istandard de sa Regione Sardigna. Est unu produtu de s'Asòtziu culturale Arvéschida.


|Gerèntzia | Pro ite custa revista | Riservadesa | Archìviu |


Copyright © 2022 |Registratzione in su Tribunale de Casteddu n°5 de su 14 de su mese de Trìulas 2018