Atlètica, Filippo Tortu acanta a su record de Mennea Su curridore de orìgine sarda at cursu sos 100 metros in 10''04: isceti duos chentesimos in prus de su campione italianu Pietro Mennea

Is de tres a su traguardu cun 10″04. In sos 100 metros de su Golden Gala in cursu a s’istàdiu Olìmpicu de Roma, Filippo Tortu est torradu a isfiorare su rècord italianu chi apartenet a Pietro Mennea (10″01 Tzitade de su Messico 1979), posca chi in Savona aiat firmadu su cronòmetru in 10″03. A pretzèdere in su traguardu su sprinter milanesu ma de orìgine sarda est istadu s’americanu Ronnie Baker cun su tempus de 9”93. A sas coddos, cun su segundu tempus, su frantzesu Jimmy Vicaut cun su tempus de 10”02.

Castia su video de sa gara

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.