Pro ite custa revista

“Ddu cumprendeis su sardu, sì?”. Cantu bortas eis intèndidu custos faeddos? Cantu bortas, calicunu, chistionende in limba sarda in antis a tue ti dd’at preguntadu? Est una cosa istrana meda, ci ddoe pensas? Bolet narrere chi nois, gente de Sardigna, non semos acomunados a faeddare sa limba de sa terra in nue semos nàschidos e in nue bivemus. Chi si nche pensas est una cosa chi non tenet sètiu, ca in s’iscola ant semper imparadu a iscrìere e chistionare s’italianu, sa limba de Istadu, e su sardu ddu depias chircare a perdas furriadas.

Pro ite unu progetu in limba sarda? Una limba bia comente su sardu tenet una capatzidade de contare e de bìdere unu territòriu in manera diferente, chini faeddat una o prus limbas tenet un’immaginàriu meda prus mannu, biet prus a longu. Su chi serbit est però unu sensu, unu percursu cumpartzidu, pro torrare a faeddare, fueddare, chistionai, nàrrere, arrejonare, allegare, faveddare, fabiddà, in sardu.

Isceti in custos ùrtimos annos, binti pagu prus o mancu, su problema de sa limba sarda faeddada e iscrita diaderu est intradu in su dibatu polìticu. A bellu eh! Sa Regione Sardigna at creadu su standard de sa Lsc (Limba sarda comuna) chi indivìduat sas regulas ortogràficas pro iscrìere in sardu. In iscolas sunt incumentzende cun is cursos pro sos piticos.

Dae su 2018 sa Regione Sardigna tenet una lege de disciplina orgànica de sa limba sarda e de sas àteras limbas faeddades in s’ìsula: catalanu, gadduresu, tataresu e tabarchinu. Sa lege provat a garantire unu ‘status’ ufitziale a s’idioma de s’Ìsula pro torrare a ativare sa trasmissione inter-generazionale de sas cumpetèntzias linguìsticas. A bellu a bellu paret ca su sardu est pighende su logu suo, e custa est una cosa de importu mannu.

“E tando? Cale sardu iscriemus in custu giassu?”. Prima de totu: su sardu est unu. S’idea est ca a intre Istòrias no b’at perunu problema chi ses de Casteddu e ti praxit a scriri diaici, o ses de Ussassa e iscries cìgiri pro nàrrere chìghere. S’ùnica cosa: cussu chi iscries depet èssere a norma ortogràfica. Est una cosa de importu mannu meda.

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.