S’album nou de Joe Perrino chi cantat de malavida e redentzione

Foto de Sara Deidda

Est essidu “Canzoni di Malavita – vol. 3 PerGraziaNonRicevuta”, su de tres capìtulos de su repertòriu de cantzones de sa “mala” de s’artista casteddaju Joe Perrino. Is cantzones de s’album, antitzipadas in totu is prataformas digitales dae su sìngulu “La Gelosia” ant a èssere sa colunna sonora de s’omònimu film documentàriu.

La Gelosia, branu iscritu e interpretadu in su 1972 dae Francesco Benenato, in arte Franco Franchi, est un’omàgiu a s’atore sitzilianu chi cantat de sa terra sua, de cando esistiat galu su delitu de onore. Evidente est su paragone cun su fenòmenu tràgicu atuale de su feminitzìdiu.

Joe Perrino, in s’anàgrafe Nicola Macciò, nàschidu in Casteddu s’8 de abrile de su 1965, at cumentzadu sa carriera musicale sua in is annos Ottanta. Ha intzìdidu 18 discos, est istadu su cantante, e de calicunu peri su fundadore, de prus de sete formatziones (Joe Perrino and The Mellowtones, Elefante bianco, Rolling Gangster e Grog). Ma non custu ebbia, at fintzas interpretadu 8 film e medas ispetàculos teatrales (Operaio romantico e Il divano). A s’agabbu de is annos Noranta at inghitzadu un’àteru progetu comente solista, “Canzoni di Malavita”, acanta at cuberadu is cantzones betzas de sa malavida. In ghennàrgiu est essidu pro Freecom Music su volùmene 3 de custu percursu.

“In custu discu apo regortu is esperièntzias e is impressiones bìvidas in is càrtzeres casteddajos – at naradu Joe Perrino – e ddas apo furriadas a cantzones. Printzipiende dae su branu Quattro Stagioni, chi ponet a notu su passàgiu priu de su tempus in su presone, finas a arribbare a s’ùrtima cantzone de su discu Ricominciare da capo, chi contat comente si podet torrare a cumentzare e bìvere imparende dae is isbàllios. Comente in unu percursu tzirculare, catàrticu,in chirca de redentzione. Una redentzione chi su prus de is detenudos no at a connòschere mai”.

Is branos de “PerGraziaNonRicevuta” ant a èssere sa colunna sonora de s’omònimu film documentàriu chi at a essire in su 2021, interpretadu dae Joe Perrino etotu paris cun s’artista tataresa Giovanna Maria Boscani. Cun un’apixedda trassada comente un’òpera de arte biagiante, is duos protagonistas ant a girare in penitentziàrios de sa Sardigna, retzende dae is manos de is cartzerados etotu is iscritos, disegnos, pinturas e isculturas fatos de issos, chi rapresentant su disìgiu issoro de riscatu e de redentzione, e cun custos ant a agabbare de allichidire s’apixedda.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2020-2021. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.

Iscrie pro primu

Cummenta

Sa mail non at a èssere publicada


*