Morte de Doddore Meloni, casu archiviadu. S’abogada sua non s’arrendet e crìticat is indipendentistas

Su Tribunale de Casteddu at archiviadu su protzedimentu penale chi aiat abertu a pustis de sa morte de Doddore Meloni. Dd’at detzisu oe su Gip (giùighe pro is indàgines preliminares) ponende fine in custa manera a sa chistione giuditziària cumentzada in su mese de trìulas de su 2017 pro averiguare possìbiles curpas pro sa morte de s’indipendentista aristanesu.

Doddore Meloni si fiat mortu a 74 annos in s’ispidale Santissima Trinidade de Casteddu, a pustis de un’isciòperu de su fàmene chi aiat cumentzadu in presone su 28 de abrile de su matessi annu, cando fiat istadu arrestadu pro iscontare sa pena pro unas cantas cundennas pro evasione fiscale. A pustis de duos meses de isciòperu, 67 dies sena papare, sa salude sua si fiat agraviada meda e pro custu isceti su 29 de làmpadas, fiat istadu tramudadu a s’ispidale acanta fiat duradu una chida ebbia e si fiat mortu.

Sa noa de s’archiviatzione dd’at fata ischire oe in unu messàgiu Facebook s’abogada de Meloni, Cristina Puddu, chi s’isetaiat giai custa detzisione: “Como – iscriet -, paris cun sa famìlia Meloni, apo a valutare si presentare unu recursu a sa Corte europea de is Deretos de s’òmine contra s’Itàlia “.

Puddu in su messàgiu suo at fintzas acusadu su mundu indipendentista sardu: “Tocat a torrare a nàrrere, chi s’ambiente polìticu indipendentista, francu carchi rara etzetzione, est totu indiferente e non reconnoschet canto Doddore siat istadu fundamentale pro s’istòria de s’indipendentismu sardu, siat in vida e siat a pustis, pro more de is fatos chi nd’ant determinadu sa morte”.

In sa vida sua Meloni aiat fundadu su movimentu polìticu Meris (Movimentu europeu rinàschida sarda) e prus de una borta fiat istadu protagonistas de atziones ispantosas comente, pro nàrrere, s’ocupatzione de s’ìsula de Malu Entu, in sa costa aristanesa, in ue aiat proclamadu (sena resessida) una repùblica indipendente. Prima de custos fatos, però, Doddore in su 1981 fiat istadu cundennadu cun s’acusa de àere progetadu unu corpu de istadu pro liberare sa Sardigna dae s’Itàlia. S’indipendentista aiat fatu allegare meda de issu fintzas cando aiat contadu a is giornales de èssere istadu secuestradu: unu fatu, custu, chi però no est istadu mai acraridu a dovere.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2020-2021. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.

Iscrie pro primu

Cummenta

Sa mail non at a èssere publicada


*