Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

Torrant sos cuntzertos, su pianista Ludovico Einaudi in austu in Sardigna

Su primu nùmene chi est istadu annuntziadu pro s’editzione imbeniente de su festival Dromos est cussu de Ludovico Einaudi, su pianista e composidore torinesu, unu de sos mùsicos clàssicos cuntemporàneos prus apretziados a livellu mundiale. Sa mùsica sua praghet a totu sas generatziones e, in prus de sas resèssidas in sas classìficas de bèndida e in sos cuntzertos trasmìtidos in direta, tenet prus de unu millione de abbonados e 10 milliones de visualizatziones YouTube e in prus de 150.000 in TikTok.

Su fèstival Dromos, cun su programa ricu suo de cuntzertos, mustras, presentadas editoriales, apuntamentos enogastròmicos e àteru, ispainados in su totu su territòriu de s’aristanesu, est tra sos apuntamentos prus de importu de s’istade sarda.

Einaudi, classe 1955, at a èssere in cuntzertu su 4 de austu a sas 21.15 in s’iscenàriu de s’Anfiteatru de Tharros chi at a èssere cuncordadu cara a su mare, in intro de su situ archeològicu de territòriu de Crabas: un’allestimentu essentziale, integradu in s’ambiente e in sa natura de su logu, sena subrastruturas o setzidàrgios, ma in cuntatu diretu cun s’arena e sa magra mediterrànea.

Su cuntzertu at a èssere s’ùnica tapa in Sardigna de su tour internatzionale de Ludovico Einaudi pro presentare “Underwater”, s’album nou suo de inèditos, su primu traballu suo cun su pianoforte ebbia de sos ùrtimos binti annos, essidu custu ghennàrgiu cun s’eticheta Decca Records: unu giru de su mundu in mùsica chi, mòvidu dae s’Itàlia in freàrgiu, intre martzu e trìulas at a tocare sas printzipales capitales comente Londra, Parigi, Bartzellona, Los Angeles, New York, Montreal, Toronto e Tzitades de su Mèssicu, a in antis de torrare a Itàlia.

Sos billetes – postu ùnicu a 45 èuros (prus diritos de prebèndida) – faghet a los comporare in sa retza e in sos puntos bèndida de su tzicuitu BoxOffice. Sos postos sunt limitados e sena setzidòrgiu: si cussìgiat duncas una bestimenta còmoda. Pro informatziones si podet mutire a su nùmeru de telèfonu 0783310490, mandare unu messàgiu a su nùmeru whatsapp 3348022237 e iscrìere a s’indiritzu de posta eletrònica info@dromosfestival.it. Noas e agiornamentos de s’eventu si podent agatare fintzas in sas pàginas Facebook e Instagram de Dromos.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2021-2022. Lr 22/2018, art. 22 Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

De lèghere

Cultura

Si podet fàghere arte e tzìnema fintzas impreende unu telefoneddu. In su mundu nche sunt medas festival de tzìnema chi promovent pellìculas realizadas gràtzias...

Atualidade

Prus de 18 mìgias sardos ant lassadu s’Ìsula in sos ùrtimos tres annos. Una comunidade manna comente a su comunu de Pauli, comente sa...

Cultura

Si narat “La tua memoria è la nostra memoria”, su progetu aparitzadu dae su Comunu de Boruta chi punnat a sa realizatzione de un’archìviu...

Atualidade

Sa Sardigna est unu logu galu pagu connòschidu dae sos turistas. Belle su 80% de sos turistas chi arribbat in s’ìsula, difatis, bìsitat isceti su 10% de...