Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Polìtica

Cuncursos pùblicos, in Casteddu Zedda bogat is goddettas S'aministratzione comunale at detzìdidu de eliminare su costu pro leare parte a is cuncursos

Is chi olint leare parte a sos cuncursos pùblicos pro traballare in su  Comunu de Casteddu no ant a pagare is goddettas pro si nde iscrìere. Ddu at detzìdidu sa Giunta comunale ghiada dae su sìndigu Massimo Zedda chi at aprovadu unu emendamentu a su Bilantziu de previsione 2018-2020.

Su sèberu nd’arribat a pagus dies dae sa publicatzione de sos bandos pro assùmere 29 pessonas. “Amus pigadu custa detzisione – narat s’assessore de su Personale, Danilo Fadda – in nd’unu perìodu in nue bi funt problemas economicos pro totus is amministratziones locales in Italia. Intendemos ingiustu pigare dinari dae cussu chi est unu deretu fundamentale comente su traballu ponende una goddetta a mìgias de pessones chi cherente isceti de traballare”.  Pro su sìndigu Zedda “est unu signale pro abarrere serente a is casteddajos ca olint intrare in sa publica aministratzione”.

De lèghere

Cultura

“Comente sas novas influentzant sos mercados e sas persones” est su tìtulu de su cursu chi s’at a tènnere a sa Mem in Casteddu...