Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

In Casteddu unu progetu de teatro cun ex cartzerados

Sa cumpangia Cada Die Teatro aberit is ghennas de su Tzentru de Arte e Cultura sa Vetreria de Pirri a ex detentos chi sunt deretos de iscontare sa pena chi disìgiant, peri cun gràtzias a su teatru, de torrare a s’inserire in sa sotziedade.

Est cumentzadu martis su 1 de làmpadas su laboratòriu nou a in donu pensadu e dirìgidu dae is atores e registas Alessandro Mascia e Pierpaolo Piludu chi paris cun is esperièntzias artìsticas bìvidas in is càrtzeres (fintzas in custu annu de pandemia), ant detzìdidu de fàghere un’àteru passu movende dae una simpre pregonta “ite ant a fàghere a s’agabbu de su percursu detentivu?”.

S’at a chircare de favorire s’achirimentu de tècnicas e cumpetèntzias teatrales in unu cuntestu protetu acanta totus s’ant a pòdere pònnere in giogu e ue ant a èssere promòvidas sa collaboratzione e s’iscurtu retzìprocu.

Pro sa realizatzione de su progetu non podiant mancare is dotzentes de su Cpia 1 Karalis (Tzentru Provintziale pro s’Educatzione de is Adultos de Casteddu), gràtzias a is cales sunt interessados istudiantes e giòvanos e adultos chi ant tentu esperièntzias cartzeràrias, de afidamentu, o chi apant bìvidu o bivant situatziones discumbeniosas. At a èssere seletzionadas is dimandas presentadas dae is partetzipantes e ant a èssere amìtidos màssimu de sete dischentes. In custa prima parte is atàbios s’at a fàghere a Pirri, ma dae cabudanni in susu is atividades s’at a iscostiare a s’internu de un’edifìtziu iscolàsticu acanta òperat su Cpia e s’at a concruire in nadale cun unu sàgiu finale.

Su laboratòriu s’at a basare a pitzu de unu testu inèditu de s’iscritora sarda, danesa de adotzione, Maria Giacobbe chi cun custa initziativa afòtziat de prus sa collaboratzione cun Cada Die. Su tema at a èssere su de sa realidade de sa Sardigna de is annos ’60 e ’70 cando, cun su Pranu de Rinàschida, fiat istada finantziada s’industrializatzione de s’Ìsula e fiant nàschidos polos chìmicos e petrolchìmicos a Otzana, Portu Turre, Sarrocu. Paritzos aiat crètidu chi cussos investimentos mannos diant èssere istados un’oportunidade de crèschida e de riscatu; àteros, imbetzes, giai dae tando, timiant chi custu passàgiu dae un’economia de pastoriu a un’economia basada in su petròliu e is derivados suos diat àere tentu efetos dannàrgios pro su territòriu, sa salude e s’identidade de totu unu pòpulu.

S’initziativa faghet parte de unu progetu natzionale prus mannu, “Per Aspera a Astra – Come riconfigurare il carcere con la cultura e la bellezza”, lòmpidu a sa de tres editziones, in Sardigna finantziadu dae sa Fundatzione de Sardigna. S’idea promòvida dae Acri (Assòtziu de Fundatziones e de Càscias de Rispàrmiu) e sustentada dae 10 Fundatziones bancàrias, dae 3 annos interessat belle 250 detentos de 12 càrtzeres italianos in percursos de formatzione artìstica e professionale in is artes de su teatru.

In Sardigna est interessada sa Domo Tzircundariale de Uda chi collàborat cun sa cumpangia casteddaja oramai dae unos cantos annos. Info 070.565507 – 070.5688072; info@cadadieteatro.com.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2020-2021. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

De lèghere

Cultura

Si podet fàghere arte e tzìnema fintzas impreende unu telefoneddu. In su mundu nche sunt medas festival de tzìnema chi promovent pellìculas realizadas gràtzias...

Atualidade

Prus de 18 mìgias sardos ant lassadu s’Ìsula in sos ùrtimos tres annos. Una comunidade manna comente a su comunu de Pauli, comente sa...

Cultura

Si narat “La tua memoria è la nostra memoria”, su progetu aparitzadu dae su Comunu de Boruta chi punnat a sa realizatzione de un’archìviu...

Atualidade

Sa Sardigna est unu logu galu pagu connòschidu dae sos turistas. Belle su 80% de sos turistas chi arribbat in s’ìsula, difatis, bìsitat isceti su 10% de...