Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

Sos musicantes de sa presone de Uda

In Casteddu b’at una banda musicale noa. Si mutit “Free Soul Band”, est ùnica in su gènere suo: totu sos cumponentes de su grupu sunt presoneris de su càrtzere de Uda e finas a pagos meses a oe no ischiant mancu lèghere sas notas musicales. A s’agabbu de maju imbetzes sos deghe noos musicantes si sunt ammustrados cun sassòfonos, trumbas, bassu tuba, euphonium, bateria chi ant imparadu a sonare gràtzias a su progetu “Sa mùsica andat ultres”.

Si tratat de un’initziativa aviada dae su Cpia – s’iscola de su càrtzere – cun sa Banda musicale de Muristeni. Ghiados dae su mastru Alessandro Cabras, su grupu at debutadu in sa biblioteca de su càrtzere e como sa punna est cudda de fàghere unu cuntzertu a foras de sa presone. “Dae s’annu chi at a bènnere at a èssere possìbile s’iscrìere a iscola e arribbare a su diploma”, at annuntziadu Giuseppe Ennas, dirigente de su Cpia, chi at presentadu sos percursos aviados cun s’istitutu alberghieru Azuni e cun s’Ipsia Meucci de Casteddu.

“Nemos de sos pitzocos ischiat lèghere sa mùsica, nemos de issos connoschiat sos istrumentos. Amus istudiadu notas e solfègiu, in pagu tempus ant megioradu meda”, at sighidu Cabras chi at fatu sas letziones paris a sos dotzentes de mùsica Andrea Desogus e Daniele Deias.

Su cuntzertu s’est abertu cun unu branu originale de unu detenudu, pro sighire cun unu repertòriu chi andat dae Presley a Armstrong, finas a sos Ramones e a branos traditzionales. S’esibitzione s’est serrada cun ‘L’inno alla gioia’ de Beethoven. “So orgolliosu de sos progressos fatos dae sos pitzocos. Sa mùsica faghet miràculos”, at sutaliniadu su diretore Marco Porcu.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2021-2022. Lr 22/2018, art. 22 Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Sa mail no at a èssere publicada

De lèghere

Atualidade

In Sardigna unu binu fatu cun s’àgina lassada pasare in su mare. Est unu vermentinu diferente dae is àteros su realizadu dae s’enòlogu Andrea...

Passadu presente

Ite nos contat su 1848? Pro seguru est su momentu istòricu in ue sa cuntierra intre mundu nou e mundu restauradu nche crompet a...

Atualidade

In Casteddu esistet una biblioteca de sos fumetos. Est istadu presentadu in maju Casteddu, dae s’iscritore e regista Bepi Vigna, s’Archìviu multimediale de s’imaginàriu...

Atualidade

Sa vida a pustis de sa morte. Est acontèssidu in Cùllieri in ue, un’annu a oe, unu fogu mannu aiat brusiadu ètaras e ètaras...

Istòrias est una revista de informatzione in linia in limba sarda a règula cun s'istandard de sa Regione Sardigna. Est unu produtu de s'Asòtziu culturale Arvéschida.


|Gerèntzia | Pro ite custa revista | Riservadesa | Archìviu |


Copyright © 2022 |Registratzione in su Tribunale de Casteddu n°5 de su 14 de su mese de Trìulas 2018