Trinta chilos de hashisc in su mare

Unu bàriu de trinta chilos de hascisc, cun probabilidade rùidu in mare dae un’ imbarcatzione de traficantes chi ddu fiat batinde in Sardigna, est istadu secuestradu dae su repartu operativu aeronavale de sa Guàrdia de Finàntzia de Casteddu in collaboratzione cun sos collegas de su cumandu provintziale. Su pachete cun sa droga, pro unu balore de 150mila èuros, gallegiaiat a sud de Capu Teulada e est istadu recuperadu dae una nave oceanografica chi s’agataiat in cussa area. Sos militares ant acumpangiadu sa nave finas a su portu de Casteddu.

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.