Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Polìtica

Sardigna 2019, su sèberu de sos chimbe isteddos: Puddu candidadu a Guvernadore Su chi fiat su sindigu de Assèmini eletu leader de su M5s pro sa presidèntzia cun belle milli votos

Mario Puddu con Luigi Di Maio
In sa figura Mario Puddu (a manca) cun Luigi Di Maio

Mario Puddu at a èssere su candidadu de su M5s a sa presidèntzia de sa Regione Sardigna pro is eletziones de su 2019. Puddu, sindigu de Assèmini finas a su maju coladu e coordinadore de su movimentu in Sardigna in sas eletziones polìticas ùrtimas,  at binchidu sa consultatzione online intre sos iscritos. Una bìnchida chi non est ispantu, contra a Puddu in cursa nche fiant gente pagu connotta.

S’ex sìndigu de Assèmini at retzidu su 54% de sos preferos de sos 1.804 votantes. Prus piessignu Puddu at pigadu 981 preferos istachende sos ‘rivales’ Luca Piras (464 preferos) Marina Rita Monagheddu (285) e Anna Sulis (74). Sos resurtados de sas ‘regionarie’ sunt istados difùndidos in su Blog de sos Isteddos.

“So a beru meda emotzionadu – iscriet Puddu in Facebook – est un’onore chircare de fàghere carchi cosa pro sa terra mea; un’onore galu prus mannu a ddu fàghere comente rapresentante de su Movimentu 5 Isteddos. Torro gràtzias a totu is pessones chi m’ant donadu aficu e a issos chi ant votadu sos àteros candidados a guvernadore e sos candidados cussigeris”.

De lèghere

Polìtica

Una lìtera pro annuntziare sas dimissiones e torrare a su mare, logu prus familiare  pro unu marineri fatu polìticu isceti pro una pariga de...

Polìtica

“Mura a foras dae su Movimentu: chini non sighit is règulas andat a domo”. Cun custas paràulas publicadas in facebook Mario Puddu, su coordinadore de...