Su cumentzu de s’atòngiu in Bosa: is nues saludant a s’istade 📸

“Is nues artas in su chelu in nd’una die de cabudanne paret chi sunt saludande s’istade pro acollìre s’atòngiu”. Una cartulina de Bosa chi nos mandat Frantziscu.

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.