Orthullè, presentadu su giornale sardu-italianu “Cara a Bidda. Novas e istòrias de Orthullè”

Eris su 3 de ghennàrgiu 2020, a is ses e mesa de merie, in s’Ufìtziu de informatziones turìsticas de sa carrera de Umberto I de Orthullè, s’assòtziu culturale “Sòciu po su giogu de sa murra”, at presentadu su giornale “Cara a bidda. Novas e istorias de Orthullè”.

Eris a merie, in Orthullè, ddoe est istada sa presentada ufitziale de su giornale “Cara a Bidda” una rivista bilìngue, in sardu e italianu, cuncordada dae su “Sòciu po su giogu de sa murra” de Orthullè, chi allegat de sa vida sotziale, culturale, econòmica de sa bidda supramontina.

Si tratat de una ventana informativa a pitzu de is eventos, is fatos, is manifestatziones, s’istòria e sa cultura de custa comunidade, una manera noa e in su pròpiu momentu betza de informare e de comunicare cun is orthulleinos chi istant in bidda e cun cussos de s’istràngiu.

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.