Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Passadu presente

Gramsci, su Risorgimento e su 1789

Sighende·bi·la cun sa ventana italiana aberta sos artìculos colados (faeddende de sas sotziedades segretas e de sos istados pre-unitàrios controllados dae s’Àustria o alleados cun issa), est de giudu a pigare in cunsideru sos faeddos de Antoni Gramsci chi ponent a pare su Risorgimento cun su 1789, data dae ue movet custa rubrica. A bisu de su rivolutzionàriu sardu, finas a su ‘700 b’aiat in Itàlia una «atmosfera culturale chi giuaiat a su pabadu».

De prus, custa atmosfera «formaiat su terrinu ideològicu de sa potèntzia papale peri su mundu». Ma in cussu sèculu comintzat, pro Gramsci, «unu protzessu de distintzione in custa currente traditzionale: una parte, cun cussèntzia semper prus manna, intrat in connessione cun s’istitutu de su pabadu comente espressione de una funtzione intelletuale de s’Itàlia in su mundu; a s’àtera ala si isvilupat una parte “làica”, antis, in opositzione a su pabadu, chi chircat de rivendicare una funtzione de primadu italianu e de missione italiana indipendentemente dae su pabadu. Custa parte, chi non si podet refèrrere a un’organismu galu gasi potente comente su de sa Crèsia romana (fartende duncas unu puntu ùnicu de tzentralizatzione, no est duncas cumpata, omogènea e disciplinada che a s’àtera e nche lompet a su mazzinianismu».

Annanghet Gramsci chi «petzi in su 700 comintzant a apàrrere a si consolidare sas cunditziones obietivas, internatzionales e natzionales chi faghent de s’unificatzione natzionale una tarea istòrica cuncreta». E chi «petzi a pustis de su 1789 b’at cussèntzia de custa tarea in grupos de tzitadinos dispostos a gherrare e a si sacrificare». Pro Gramsci sa Rivolutzione frantzesa «est unu de sos eventos europeos chi prus de àteros òperat pro aprofundire unu movimentu “de sas cosas” giai comintzadu, afortiende sas cunditziones positivas (ogetivas e sugetivas) de su movimentu matessi».


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2021-2022. Lr 22/2018, art. 22 Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 2

Pro respùndere

Leave a Reply

Sa mail no at a èssere publicada

De lèghere

Cultura

Fiat su 8 de cabudanni 1981 e “Legarsi alla montagna” sa prima òpera de arte relatzionale de Itàlia. Sa fèmina chi aiat progetadu e...

Cultura

Chie apat bisitadu sa Sardigna de seguru at notadu chi s’ìsula tenet una culturagastronòmica rica e variada. Pro chie ancora no apat tentu s’ocasione...

Cultura

S’Inferru de Dante Alighieri torrat a bìvere in s’iscuriu de su padente de Seui. Sa note de mèrcuris su 10 de austu un’ispetàculu at...

Atualidade

Batorghentos e chimbe sas matas monumentales tzensidas in Sardigna dae su ministeru de sas Polìticas Agrìculas e Forestale pro more de particulare valore naturale...

Istòrias est una revista de informatzione in linia in limba sarda a règula cun s'istandard de sa Regione Sardigna. Est unu produtu de s'Asòtziu culturale Arvéschida.


|Gerèntzia | Pro ite custa revista | Riservadesa | Archìviu |


Copyright © 2022 |Registratzione in su Tribunale de Casteddu n°5 de su 14 de su mese de Trìulas 2018