Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Passadu presente

Gramsci, su Risorgimento e su 1789

Sighende·bi·la cun sa ventana italiana aberta sos artìculos colados (faeddende de sas sotziedades segretas e de sos istados pre-unitàrios controllados dae s’Àustria o alleados cun issa), est de giudu a pigare in cunsideru sos faeddos de Antoni Gramsci chi ponent a pare su Risorgimento cun su 1789, data dae ue movet custa rubrica. A bisu de su rivolutzionàriu sardu, finas a su ‘700 b’aiat in Itàlia una «atmosfera culturale chi giuaiat a su pabadu».

De prus, custa atmosfera «formaiat su terrinu ideològicu de sa potèntzia papale peri su mundu». Ma in cussu sèculu comintzat, pro Gramsci, «unu protzessu de distintzione in custa currente traditzionale: una parte, cun cussèntzia semper prus manna, intrat in connessione cun s’istitutu de su pabadu comente espressione de una funtzione intelletuale de s’Itàlia in su mundu; a s’àtera ala si isvilupat una parte “làica”, antis, in opositzione a su pabadu, chi chircat de rivendicare una funtzione de primadu italianu e de missione italiana indipendentemente dae su pabadu. Custa parte, chi non si podet refèrrere a un’organismu galu gasi potente comente su de sa Crèsia romana (fartende duncas unu puntu ùnicu de tzentralizatzione, no est duncas cumpata, omogènea e disciplinada che a s’àtera e nche lompet a su mazzinianismu».

Annanghet Gramsci chi «petzi in su 700 comintzant a apàrrere a si consolidare sas cunditziones obietivas, internatzionales e natzionales chi faghent de s’unificatzione natzionale una tarea istòrica cuncreta». E chi «petzi a pustis de su 1789 b’at cussèntzia de custa tarea in grupos de tzitadinos dispostos a gherrare e a si sacrificare». Pro Gramsci sa Rivolutzione frantzesa «est unu de sos eventos europeos chi prus de àteros òperat pro aprofundire unu movimentu “de sas cosas” giai comintzadu, afortiende sas cunditziones positivas (ogetivas e sugetivas) de su movimentu matessi».


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2021-2022. Lr 22/2018, art. 22 Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 2

Pro respùndere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

De lèghere

Cultura

Si podet fàghere arte e tzìnema fintzas impreende unu telefoneddu. In su mundu nche sunt medas festival de tzìnema chi promovent pellìculas realizadas gràtzias...

Atualidade

Prus de 18 mìgias sardos ant lassadu s’Ìsula in sos ùrtimos tres annos. Una comunidade manna comente a su comunu de Pauli, comente sa...

Cultura

Si narat “La tua memoria è la nostra memoria”, su progetu aparitzadu dae su Comunu de Boruta chi punnat a sa realizatzione de un’archìviu...

Atualidade

Sa Sardigna est unu logu galu pagu connòschidu dae sos turistas. Belle su 80% de sos turistas chi arribbat in s’ìsula, difatis, bìsitat isceti su 10% de...