Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

Nuraghe de Serbissi, su prus importante de sos tacos de Osini

Postu in su cùcuru de unu tacu, a oto chilòmetros dae sa bidda de Osini, in s’ala tzentru-orientale de sa Sardigna, s’agatat una de sas testimonias archeològicas mègius cunservadas e prus caraterizantes de sa tziviltade nuràgica: su nuraghe de Serbissi, chi dae belle 1000 metros de artària, pòmpiat a s’Ogiastra tzentrale e a sa Barbàgia de Seulu.

Fraigadu intre Brunzu antigu e reghente (XVII-sèculu X a.C.), est unu esèmpiu raru de cumplessu nuràgicu a arta cuota, cun unu nuraghe a bator turres, su bidditzolu, una gruta, duas tumbas de gigantes e, a probe, àteros duos nuraghes monoturre.

Giovanni Lilliu l’aiat descritu comente su prus bellu e importante de su Tacu de Osini, siat pro s’istrutura sua, siat pro sa positzione, subra de unu pesadu naturale a una artària de 964 metros, chi faghet pensare chi esseret unu logu pro fàghere craru, duncas de abistamentu.

Bidende∙lu dae largu, sa cosa chi s’annòdiat de prus est s’artia de sa turre tzentrale, prus de ses metros, fata cun filares regulares de contones. Sa càmera a su pranu terra est intata, cun cobertura a tholos (farsa cùpula), cussa superiore, a fundu ovale, est posta in unu pamentu a lastras de pedra. Una cortina murària unit sa turre printzipale (màstiu) e sas àteras tres turres. Sa turre nord-est presentat una càmera inferiore a tholos e un’aposentu superiore cun foghile, in sa turre a ovest una càmera cun ses aberturas. Sas intradas de sas turres faghent craru a una corte-passadissu cun pamentu impedradu. A fùrriu de su nuraghe sunt presentes oto pinnetas a forma tzirculare in pedra e arghidda, postas in unu pamentu cun còdulas.

Importante sa gruta càrsica cun duas intradas, fortzis fiat impreada comente magasinu pro sas provistas alimentares. Prus in artu, in su pranu de Troculu, b’at duas tumbas de gigantes, una e filares cun istele tzentinada, e sos nuraghes monoturre de Sanu e Orrutu.

Pro bi lòmpere est fàtzile, bastat impostare su navifadore cun custos datos, SS 198 – 08040 Osini – Serra Serbissi. Si podet arribare a fundu de su nuraghe a màchina, s’ùrtimu tretu tocat a lu fàghere a pee. Su giassu est gestidu dae sa Sotziedade Cooperativa Archeo Taccu. I.M

Pro nde ischire de prus 329 7643343 | archeotaccu@gmail.com | http://www.archeotaccu.it


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2021-2022. Lr 22/2018, art. 22 Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Sa mail no at a èssere publicada

De lèghere

Atualidade

In Sardigna unu binu fatu cun s’àgina lassada pasare in su mare. Est unu vermentinu diferente dae is àteros su realizadu dae s’enòlogu Andrea...

Passadu presente

Ite nos contat su 1848? Pro seguru est su momentu istòricu in ue sa cuntierra intre mundu nou e mundu restauradu nche crompet a...

Atualidade

In Casteddu esistet una biblioteca de sos fumetos. Est istadu presentadu in maju Casteddu, dae s’iscritore e regista Bepi Vigna, s’Archìviu multimediale de s’imaginàriu...

Atualidade

Sa vida a pustis de sa morte. Est acontèssidu in Cùllieri in ue, un’annu a oe, unu fogu mannu aiat brusiadu ètaras e ètaras...

Istòrias est una revista de informatzione in linia in limba sarda a règula cun s'istandard de sa Regione Sardigna. Est unu produtu de s'Asòtziu culturale Arvéschida.


|Gerèntzia | Pro ite custa revista | Riservadesa | Archìviu |


Copyright © 2022 |Registratzione in su Tribunale de Casteddu n°5 de su 14 de su mese de Trìulas 2018