Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

Nuraghe de Serbissi, su prus importante de sos tacos de Osini

Postu in su cùcuru de unu tacu, a oto chilòmetros dae sa bidda de Osini, in s’ala tzentru-orientale de sa Sardigna, s’agatat una de sas testimonias archeològicas mègius cunservadas e prus caraterizantes de sa tziviltade nuràgica: su nuraghe de Serbissi, chi dae belle 1000 metros de artària, pòmpiat a s’Ogiastra tzentrale e a sa Barbàgia de Seulu.

Fraigadu intre Brunzu antigu e reghente (XVII-sèculu X a.C.), est unu esèmpiu raru de cumplessu nuràgicu a arta cuota, cun unu nuraghe a bator turres, su bidditzolu, una gruta, duas tumbas de gigantes e, a probe, àteros duos nuraghes monoturre.

Giovanni Lilliu l’aiat descritu comente su prus bellu e importante de su Tacu de Osini, siat pro s’istrutura sua, siat pro sa positzione, subra de unu pesadu naturale a una artària de 964 metros, chi faghet pensare chi esseret unu logu pro fàghere craru, duncas de abistamentu.

Bidende∙lu dae largu, sa cosa chi s’annòdiat de prus est s’artia de sa turre tzentrale, prus de ses metros, fata cun filares regulares de contones. Sa càmera a su pranu terra est intata, cun cobertura a tholos (farsa cùpula), cussa superiore, a fundu ovale, est posta in unu pamentu a lastras de pedra. Una cortina murària unit sa turre printzipale (màstiu) e sas àteras tres turres. Sa turre nord-est presentat una càmera inferiore a tholos e un’aposentu superiore cun foghile, in sa turre a ovest una càmera cun ses aberturas. Sas intradas de sas turres faghent craru a una corte-passadissu cun pamentu impedradu. A fùrriu de su nuraghe sunt presentes oto pinnetas a forma tzirculare in pedra e arghidda, postas in unu pamentu cun còdulas.

Importante sa gruta càrsica cun duas intradas, fortzis fiat impreada comente magasinu pro sas provistas alimentares. Prus in artu, in su pranu de Troculu, b’at duas tumbas de gigantes, una e filares cun istele tzentinada, e sos nuraghes monoturre de Sanu e Orrutu.

Pro bi lòmpere est fàtzile, bastat impostare su navifadore cun custos datos, SS 198 – 08040 Osini – Serra Serbissi. Si podet arribare a fundu de su nuraghe a màchina, s’ùrtimu tretu tocat a lu fàghere a pee. Su giassu est gestidu dae sa Sotziedade Cooperativa Archeo Taccu. I.M

Pro nde ischire de prus 329 7643343 | archeotaccu@gmail.com | http://www.archeotaccu.it


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2021-2022. Lr 22/2018, art. 22 Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

De lèghere

Cultura

Si podet fàghere arte e tzìnema fintzas impreende unu telefoneddu. In su mundu nche sunt medas festival de tzìnema chi promovent pellìculas realizadas gràtzias...

Atualidade

Prus de 18 mìgias sardos ant lassadu s’Ìsula in sos ùrtimos tres annos. Una comunidade manna comente a su comunu de Pauli, comente sa...

Cultura

Si narat “La tua memoria è la nostra memoria”, su progetu aparitzadu dae su Comunu de Boruta chi punnat a sa realizatzione de un’archìviu...

Atualidade

Sa Sardigna est unu logu galu pagu connòschidu dae sos turistas. Belle su 80% de sos turistas chi arribbat in s’ìsula, difatis, bìsitat isceti su 10% de...