Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Polìtica

Sas dimissiones de Mura posca sa bufera Su deputadu bogadu dae su M5S annuntziat is dimissiones dae su Parlamentu.

Una lìtera pro annuntziare sas dimissiones e torrare a su mare, logu prus familiare  pro unu marineri fatu polìticu isceti pro una pariga de meses. Aici Andrea Mura, eletu a sas eletziones de su 4 de su mese de martzu in sa Camera de sos deputados cun su movimentu chimbe isteddos, lassat sa cadira de deputadu. Su sèberu arribat posca su chi Mura aiat naradu in nd’una intervista a La Nuova Sardegna, “deo fatzo polìtica in sa barca, non in Parlamentu” , chi aiant allùidu una bribga lègia intre su velista e su M5S acabada cun s’espulsione de su sardu.

In sa lìtera de dimissiones, dda agatais a suta, Mura s’amparat. “Acusas legias – iscriet – basadas subra fatos inesistentes e subra afirmaduras chi no apo mai pronuntziadu. Apo subidu disacatos enormes e apo a agire cun sa lege pro amparare sa reputatzione mea. So istadu bogadu dae su grupu sena èssere nemmancu cunvocadu – denuntziat – sena pòdere replicare a sas acusas infamantes chi mi sunt istadas giradas. A sa lughe de totu su chi est capitadu non tenet carchi sensu abarrare in custa àula. Torro a èssere unu tzitadinu comunu comente so semper istadu, torro a s’isport e a su mare, ue b’ant sos balores a cales mi so semper ispiradu”.

De lèghere

Polìtica

Mario Puddu at a èssere su candidadu de su M5s a sa presidèntzia de sa Regione Sardigna pro is eletziones de su 2019. Puddu,...

Polìtica

“Mura a foras dae su Movimentu: chini non sighit is règulas andat a domo”. Cun custas paràulas publicadas in facebook Mario Puddu, su coordinadore de...

Polìtica

“Sa faina polìtica non si fait isceti in Parlamentu, si podet faghere fintzas in una barca. Dd’apo naradu finas de su cumintzu, fintzas in campagna...