Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Iscientzia&Tecnologia

Su màndigu de su tempus benidore in su surcu de sa tecnologia

Sas innovatziones introduidas dae s’informàtica, mescamente mini-computer e robòtica, ant a tènnere unu ruolu semper prus determinante in sa massaria e duncas in sa cosa de papare de calidade.

Custu est su chi nd’est essidu a campu dae s’addòbiu ‘Il riso fa buon sangue’ (S’arrosu faghet sàmbene bonu) de sàbadu coladu a mangianu in Siddi a s’abertura de sa de bìndighi editziones de su fèstival “Appetitosamente“.

S’addòbiu est istadu s’ocasione pro sos espertos Carlo Ferrari de s’azienda iFerrari de Crabas e Fabio Maggio espertu de fìsica e chircadore de su Crs4, de si confrontare. Su tema printzipale est istadu cussu de sa produtzione de s’arrosu chi in s’Ìsula benit prodùidu cun resurtados de cabbale. Pro si diferentziare dae sos àteros però est a tènnere cuidadu meda: “A s’ispissu b’at s’arriscu chi sos arrosos importados dae s’èsteru siant pagu controllados – at ispiegadu Ferrari – e podent tènnere fitofàrmacos in cantidade esagerada”.

S’addòbiu in Siddi

Pròpiu cussu chi in Sardigna s’est chirchende de nche bogare pro mèdiu de unu progetu de intelligèntzia artifitziale de su Crs4: “Semus traballende pro chircare de creare unu machinàriu inteligente pro ispainare sos fitofàrmacos. Tràmite unu mini-computer semus a tretu de cumprèndere cales siant sos fundos chi in sas ritzaias tenent bisòngiu de èssere tratadas e cales nono. Pro otènnere custu resurtadu devimus inditare a unu computer a fàghere su reconnoschimentu de màgines” at narradu Fabio Maggio.

Un’arresonu chi oe est possìbile gràtzias a sos avantzamentos tecnològicos: “At a èssere semper de prus un’agricultura acanta algoritmos, drones e robot ant a tènnere unu ruolu de importu. Sa paràula crae est robòtica de servìtziu, riservada a cussa genia de còmpitos perigulosos o peri pagu agradèssidos a s’òmine. In prus sa laurera de su benidore at a èssere fintzas prus rispetosa de s’ambiente”.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2021-2022. Lr 22/2018, art. 22

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

De lèghere

Cultura

Si podet fàghere arte e tzìnema fintzas impreende unu telefoneddu. In su mundu nche sunt medas festival de tzìnema chi promovent pellìculas realizadas gràtzias...

Atualidade

Prus de 18 mìgias sardos ant lassadu s’Ìsula in sos ùrtimos tres annos. Una comunidade manna comente a su comunu de Pauli, comente sa...

Cultura

Si narat “La tua memoria è la nostra memoria”, su progetu aparitzadu dae su Comunu de Boruta chi punnat a sa realizatzione de un’archìviu...

Atualidade

Sa Sardigna est unu logu galu pagu connòschidu dae sos turistas. Belle su 80% de sos turistas chi arribbat in s’ìsula, difatis, bìsitat isceti su 10% de...