Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

Unu prèmiu a sa carriera pro is Balentia

Unu prèmiu a sa carriera pro is primos 25 annos de atividade a is Balentia, su grupu istòricu de Mòguru.
Est istada s’Amministratzione Comunale de sa bidda de s’Arta Marmidda etotu a intregare custu reconnoschimentu importante a sa banda de rap sardu cun custa motivatzione: “Pro su grandu balore culturale de su traballu acumpridu in is primos 25 annos de mùsica”.

Cunsignada in Mòguru durante sa festa in onore de Santu Antiogu dae is amministradores de comunales, su grupu pro s’ocasione at fintzas torradu a sonare una pariga de cantzones cun sa formatzione “istòrica” sua, cumposta dae Alessio “Su Maistu” Mura e Andrea “Lepa” Mura a sa boghe, e Andrea “DJ Zep” Planu in consolle.

16/01/21 | Balentia, in sa retza 25 annos de mùsica rap sarda

“In veridade is annos de carriera sunt 27- at naradu Andrea Mura, in arte Lepa – . Ddos amus bòlidos festare fintzas cun unu sìngulu nou chi est in faimentu. Sunt istados annos prenos e ricos de satisfatziones. Cun sa mùsica nostra amus semper proadu a contare su mundu chi nos inghìriat, a sa manera nostra. Isperamus de nche èssere resèssidos e de sighire a ispartzinare is messàgios nostros pro meda tempus ancora: sa mùsica podet èssere unu trastu eficatze a beru, si impreadu in modu giustu”.

In chimbe lustros su grupu at prodùidu in istùdiu bator album e un’EP, at collaboradu cun artistas natzionales e internatzionales, e at fatu prus de 600 cuntzertos tra Sardigna, Itàlia e Europa (Germània, Ispagna, Grètzia). Durante s’istòria sua sa banda at otentu medas crìticas positivas dae banda de giornales ispetzializados (is prus importantes Rumore e Blow Up), e peri medas passàgios musicales in is ràdios e canales televisivos natzionales. At cumpartzidu su palcu cun artistas internatzionales e natzionales comente Orishas, Casino Royale, Neffa, Piotta, Club Dogo, Colle der Fomento, DJ Gruff.

Durante totus custos annos sa banda at fintzas ingendradu diversos progetos parallelos, chi ant bidu s’allargamentu de sa formatzione a istrumentistas de diferentes àmbitos musicales: Stoccad’e funk, una banda a 7 elementos, cun unu craru arrastu funk annos ’70; Forefingers Up, progetu a 5 elementos, acanta s’ammescrant black music e colunnas sonoras italianas de is annos ’70; Doodazz, progetu a 5 elementos, chi s’ispirat a su Jazz Rap de orìgine newyorkesa.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2021-2022. Lr 22/2018, art. 22 Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

De lèghere

Cultura

Si podet fàghere arte e tzìnema fintzas impreende unu telefoneddu. In su mundu nche sunt medas festival de tzìnema chi promovent pellìculas realizadas gràtzias...

Atualidade

Prus de 18 mìgias sardos ant lassadu s’Ìsula in sos ùrtimos tres annos. Una comunidade manna comente a su comunu de Pauli, comente sa...

Cultura

Si narat “La tua memoria è la nostra memoria”, su progetu aparitzadu dae su Comunu de Boruta chi punnat a sa realizatzione de un’archìviu...

Atualidade

Sa Sardigna est unu logu galu pagu connòschidu dae sos turistas. Belle su 80% de sos turistas chi arribbat in s’ìsula, difatis, bìsitat isceti su 10% de...