Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Tzitades e biddas

Su biàgiu de unu giòvunu casteddaju in s’Itàlia a pustis de sa cuarantena Francesco Accardo at mòvidu dae su portu de Casteddu conca a Palermu. In su mese de argiolas at a arribare in Sud Tirolu.

Unu biàgiu in s’Itàlia a pustis de sa cuarantena. Francesco Accardo ingegneri casteddaju de trinta annos e diretore de sa Fondazione Siotto, cun sa bitzicleta sua at a andare a girollu dae sa Sitzilia a su Sud Tirol pro documentare cun vìdeos, fotografias e paràulas comente est mudadu su Paisu pro more de sa pandemia.

Su nùmene de su biàgiu est ‘Tramonti’, unu tìtulu chi bolet inditare siat s’interinada de su sole, siat su perillòngiu tra is montes. Totu cosas chi Accardo at a bìvere pro belle unu mese a cumentzare dae oe, cando at pigadu sa nave dae Casteddu diretu a Palermu.
Sa punna de cust’idea est puru sa de promòvere unu turismu sostenìbile in intro de s’Itàlia e torrare a iscobèrrere unu modu de biagiare simpre e pàsidu. Fintzas pro custu Francesco at a batire cun isse isceti una tasca cun pagu cosas netzessàrias: “Unu marcadore (hashtag .ndr) chi m’incàpitat de lèghere meda in custas dies est #iorestoinitalia. E su pròpiu apa fàghere deo”, narat. Pro sighire su contu nch’est fintzas s’hashtag #progettotramonti.

In su profilu Facebook e Instagram cosa sua Accardo at a fàghere a ischire is logos chi at a abisitare durante su biàgiu, pedinde a chie ddu sighit cussìgios pro papare, dormire e ite bìdere. Ogna die at a contare is impressiones suas a pitzu de logos chi at a abisitare e is persones chi at a atobiare.

Custu percursu originale de documentatzione est aparitzadu dae sa Fundatzione “Giuseppe Siotto” cun su patrotzìniu de ministeru Mibact, Regione Autònoma de sa Sardigna, Comunu de Casteddu e Assòtziu de is Istitutziones de Cultura Italianas.

L.M.

Pro respùndere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

De lèghere

Cultura

Unu prèmiu a sa carriera pro is primos 25 annos de atividade a is Balentia, su grupu istòricu de Mòguru.Est istada s’Amministratzione Comunale de...

Passadu presente

Sighende·bi·la cun sa ventana italiana aberta sos artìculos colados (faeddende de sas sotziedades segretas e de sos istados pre-unitàrios controllados dae s’Àustria o alleados...

Cultura

In ocasione de sa Die de sa Sardigna, su cantautore catalanu Adrià Mor e s’arrepadori casteddaju Dr. Drer ant publicadu Su filu ispinadu, una...

Atualidade

Su museu de Orane tzèlebrat Antine Nivola e New York, sa segunda domo de s’artista sardu. Ddu faghet cun una mustra dae su tìtulu “Dallo Showroom Olivetti alla Città incredibile” giai aberta dae...