Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

Finas in Santu Pedru mancat su mèigu

Finas su Comunu de Santu Pedru, in sa tzitade Metropolitana de Casteddu, est abarradu sena mèigu de base.

A ddu narrere a dolu mannu pro unu servìtziu sanitàriu de importu chi benit a mancare est sa sindaca de sa bidda, Marina Madeddu, chi at publicadu in Facebook un’avisu narende a sos abitantes de si presentare a sa guàrdia mèdica non isceti pro sas emergèntzias ma puru pro pigare meighinas e pedire atzertamentos.

“Est una noa chi non dia àere mai chertu dare: a su mèigu chi aiat dadu disponibilidade pro trabballare in sa sede bòida nostra no est istadu cunferidu s’incàrrigu ca isse fiat giai pensionadu e duncas incumpatìbile” at ispiegadu. In custas sunt semos traballende a totu sos livellos pro agatare una solutzione non fàtzile pro ite a sa base b’at sa mancàntzia de mèigos”.

Segundu sa sindaca una solutzione “tampone” diat èssere sa deroga, gasi comente giai istadu cuntzèdidu durante sa pandemia. “E custu so pedende cun fortza – narat – in su mentres, sa Asl, est chirchende sa disponibilidade de sos mèigos de guàrdia mèdica pro ativare unu servìtziu dedicadu. Finas a como peruna adesione”.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2021-2022. Lr 22/2018, art. 22

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

De lèghere

Atualidade

Domìniga su 16 de làmpadas, in ocasione de sas Dies Europeas de s’Archeologia, sa sotziedade Archeonova, chi gestit sos giassos de S’Arcu de is...

Atualidade

Casteddu, Tàtari e S'Alighera. Su tzentru manca nche colat su 50% evitende su ballotàgiu

Atualidade

Sambenadu sardu, fiat candidada fintzas in sa tzircuscritzione ìsulas. Como sa chistione de s'immunidade

Atualidade

Su de bator postos a su giogadore aristanesu Giuseppe Massidda, in una manifestatzione dominada dae sos giòvanos. Lorenzo De Ieso, de sa sotziedade ArzaChess,...