Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Isport

Giru de su mundu a barca a vela, Andrea Mura in navigatzione bie s’Atlànticu de su nord

Andrea Mura, su navigadore casteddaju, cun sa barca sua Vento di Sardegna, est partetzipende a  sa Global Solo Challenge, su giru de su mundu a vela a sa sola, sena firmadas e sena perunu agiudu.  Su skipper sardu s’agatat tra su 6° parallelu e su 32° meridianu cun sa prua puntada a is Azorras. Mancari totu is dificultades, comente sa randa isdurrèndida e su timone in “straortza”, Mura sighit sa navigatzione conca a nord, mantenende malamente una velotzidade de 9 nodos cun s’Open 50 cosa sua. Sa punna est de atraessare s’Atlànticu e posca iscùdere conca a Sa Coruña, in Ispagna, dae ue at mòvidu su 18 de onniasantu coladu, cando at printzipiadu custu disafiu mannu a ingìriu de su mundu.

Nointames is imprevistos, prolemas elètricos cun abbassamentos de tensione, su dannu a sa “sartia” de manca, su velista sardu est semper alligru e de ispètzia bona. A banda is messàgios de solidariedade a favore de campagnas benèficas che sa de s’AIDO (Assòtziu Italianu pro sa Donatzione de Òrganos), Mura poderat agiornados  is tifosos cun is diretas suas de Facebook, cun 39 mìgia sighidores in su contu personale suo e ateretantos in sa pàgina de Vento di Sardegna, Andrea non mancat mai de chistionare in sardu e serrat ogna collegamentu saludende semper a sa pròpiu manera: A si biri e fortza paris”.

Su 29 de freàrgiu, a ora de is 10:35 locales, cando in finis at coladu s’ecuatore, Andrea at bòlidu festare sa resessida improvisende una direta faghende una tzantzarrada un sardu cun un’amigu ispetziale — su Deus Netunu –  impersonadu dae issu etotu. In su vìdeu sa divinidade marina ddi pedit una botarga, e issu nde ddi intregat duas a càmbiu de unu praghere: saludare is fìgios Lucas e Marvel. Sa tzatzarrada cun su deus de su mare  si concruit cun is saludos de Andrea in sardu: “ses tropu togu, speraus de si bìri un’atra borta”, e sa risposta di Netunu: “Veglio sempre su Vento di Sardegna,  a presto e a si biri, come dite voi!”

De lèghere

Cultura

S’Ars Artium Editrice e s’Assòtziu “Forma e Materia” annùntziant s’inghitzu de sa de chimbe editziones de su cuncursu literàriu “Faraglioni d’Ogliastra”, chi tenet sa...

Atualidade

In Putzu Idu Assemblea Natzionale Sarda at organizadu sa prima letzione de Yoga in limba. Cantas bias s’intendet nàrrere: “Su sardu non faghet a...

Cultura

Sighit mèrcuris su 17 in Lodine e giòbia su 18 de trìulas in Urtei (a pustis de s’esòrdiu de Iscanu e de sa segunda...

Cultura

Unu documentàriu subra de sa pratza IV Novembre e unu videoclip cun su tìtulu “Ombre sull’asfalto”. Sunt sos progetos finales de sos laboratòrios Kuntralab...