Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

‘Tittìa’ sighit a bìnchere su Pàliu de Siena. Fantinos e caddos, su ligàmine tra sa Sardigna e sa cursa prus famada in su mundu

Dae sos fantinos a sos caddos, sa Sardigna est semper istada protagonista a su Pàliu de Siena, sa cursa istòrica famada in totu su mundu chi esistet dae medas sèculos in sa tzitade de sa Toscana.

In s’editzione ùrtima de sa cursa, cudda de su 2 de làmpadas 2022, tra deghe caddos chi ant cùrridu, noe sunt nàschidos e pesados in s’ìsula nostra. De prus, tra sos deghe fantinos sos sardos fiant sete: Andrea Coghe ‘Tempesta‘, Antonio Mula ‘Shardana‘, Giuseppe Zedde ‘Gingillo‘, Stefano Piras ‘Scangeo‘, Carlo Sanna ‘Brigante‘, Giosuè Carboni (Carburo) e su prus famadu de totus: Giovanni Atzeni ‘Tittìa‘. A su comintzu de su Pàliu però ant leadu parte isceti 8 fantinos proite sos caddos de duos fantinos (Brigante e Carburo) sunt abarrados fèrridos in sas cursas de proa. A pustis àteros duos fantinos ant dèpidu renuntziare a sa cursa: Scangeo e Tempesta.

At bìnchidu su pàliu Giovanni Atzeni, chi totus lamant Tittìa, cun sa Contrada de su Drago subra de su caddu Zio Frac. Como est su fantinu sardu in atividade chi, cun oto ‘carrieras’, at bintu de prus. In s’istòria de su Pàliu de Siena est paris cun Salvatore Ladu ‘Cianchino’ e benit a pustis de Andrea Degortes ‘Aceto’ (14) nàschidu in Terranoa e Luigi Bruschelli ‘Trecciolino (13).

Nàschidu in Alemagna dae babbu sardu de Nurri e mama tedesca, Atzeni at bìvidu in Sardigna dae sos deghe a sos deghe-sete annos prus o mancu. Inoghe at imparadu a sètzere a caddu e at partetzipadu a sas primas cursas. A pustis at mòvidu in Siena in ue in pagu tempus est arrenèschidu a otènnere unu nomìngiu chi benet postu dae su capitanu de sa prima Contrada in ue unu fantinu curret. Dd’ant postu ‘Tittìa’ pro ite in sos primos annos cando cumentzaiat a traballare, a su mangianu chitzo, in s’iscuderia naraiat semper ‘Titìa, b’ at fritu’.

S’ùrtimu sardu a pigare su nomìngiu ocannu est istadu Antonio Mula (como Shardana) de Ulìana. Primu de isse in su 2019 fiat istadu Stefano Piras (Scangeo) de Elini. (sighit)


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2021-2022. Lr 22/2018, art. 22

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

De lèghere

Cultura

Bentu est sa pellìcula noa de Salvatore Mereu. Su film de su regista de Durgali est istadu presentadu a sa de 79 editziones de...

Atualidade

Non paret chi b’apat coladu bator annos ebbia, ma meda de prus, dae cando sos de su carrabusu de Autodeterminatzione pariant seguros de nche...

Cultura

Su mutetu est una de is formas de cantu tìpicas de sa traditzione poètica de sa Sardigna. A unu tempus su cantu a mutetu...

Cultura

Sa cumpangia teatrale Tedacà arribbat a Sardigna pro torrare a ammaniare s’ispetàculu “Fine pena ora”, sa rapresentatzione noa leada dae su libru omònimu de...