Tropu detenutos in sos càrtzeres de sa Sardigna

“Est ancora “Salvatore Soro” de Aristanis-Massama su càrtzere ue s’est registradu su nùmeru prus mannu de detentos, rispetu a su lìmite previstu dae su regulamento. Sunt difatis 273 sos detenudos presentes de 259 logos disponìbiles, arribende a su 105,4%”. A ddu nàrrere est Maria Grazia Caligaris, de s’assòtziu “Socialismo Diritti Riforme”, pighende in esàmene sos datos agiornados dae s’Ufìtziu Istatìstica de su Dipartimentu de s’Amministratzione Penitentziària relativos a su 31 de su santugaine coladu. “Una cunditzione – sighit Caligaris – agravada dae su tipu de restrintos (sunt belle che totu ergastulanos), e dae su nùmeru bàsciu meda de su personale penitentziàriu, agentes “antzianos” e 40 ispetores in mancu, respetu a su fundu orgànicu. Difìtzile sa cunditzione fintzas de sos funtzionàrios giurìdicu pedagògicos, petzi dus in servìtziu”.

“Non faghet a ismentigare – at naradu s’esponente de SDR – chi a pitzu de su càrtzere de Aristanis ddu est istada una protesta a banda de 160 detentos, pro s’ausèntzia de fainas de tratamentu, pro sas cunditziones de vida in tzella ue imbucat s’abba, e pro sos ergastulanos chi non podent dispònnere de tzellas sìngulas e atzèdere a su traballu”.

Segundu Caligaris, “subra de sas problemàticas est fintzas intervènnida sa Càmera Penale aristanesa cun una delegatzione ghiada dae sa presidente Rosaria Manconi chi at fatu bìsita a s’istrutura”.

“Sa situatzione no est fàtzile mancu in Tèmpiu. Ma in sa Casa de Reclusione “Paolo Pittalis” sunt restrintos 165 detentos pro 170 logos. Duncas, mentras in sos càrtzeres benit cantzellada sa libertade de sos detenudos, sas tres Colònias Penales resurtant bòidas. Unu paradossu non prus atzetàbile in cantu sa Sardigna est s’ùnica regione italiana chi acasàgiat tres Domos de Reclusione a s’abertu in sos Comunos de Ìsili, Is Arenas e Onanie, cun unu territòriu a disponimentu pari a ultres 6mila ètaros, medas de sos cales in àreas interessantes pro s’ambiente”.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2020-2021. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.

Iscrie pro primu

Cummenta

Sa mail non at a èssere publicada


*