Est nàschida sa Carta de Montarbu pro fraigare unu movimentu linguìsticu sardu

Oto sos assòtzios chi s’òcupant de sardu chi ant sigladu sa Carta de Montarbu. Sa punna est fraigare unu movimentu linguìsticu massivu, plurale, “chi si reconnoscat in su fàghere e in s’aficu personale, familiare e fitianu pro s’impreu de su sardu, chi bivat in sa sotziedade e in sa sotziedade s’impinnet a faeddare e istudiare su sardu”.

Mentras in totu Europa sas limbas territoriales sunt impinnadas a realizare iscolas e atziones cuncretas pro realizare unu deretu umanu fundamentale (faeddare sa limba de unu logu), in Sardigna puru, segundu is assòtzios chi ant partetzipadu a s’aprontu de su documentu, “b’at mìgias de persones chi si cherent pònnere a pare pro realizare sos matessi obietivos”.

Sos primos chi ant atzetadu sunt Babel Film Fèstival, chi apartenet a s’assòtziu europeu prus importante subra de su tema, Elen, Bia – Bilinguismu in Aristanis, Campos – Assòtziu Coordinamentu de sas Artes Musicales e Poèticas de Traditzione Orale de sa Sardigna, lsa Consulta de sardu de Sàrdara, Lìngua Bia, Movidì, Sardware, Acadèmia de sardu. Tra sas primas adesiones individuales cussas de sas dotzentes Annarosa Corda e Isabella Tore, impinnadas meda pro su sardu in s’iscola.

“S’intentu de sa Carta de Montarbu – si leghet in una nota – est dae un’ala reconnòschere in sa militàntzia individuale, personale e polìtica pro su sardu, s’ùnica manera pro realizare cussu amore pro sa limba sarda chi, a paràulas, in medas espressant. Dae s’àtera, creare una massa crìtica bastante manna pro realizare su chi pretendimus”.

“Invitamus – sighit su comunicadu – totu sas sardas e totu sos sardos, totu sos assòtzios, culturales e nono, a s’unire cun nois in custu impignu e arresonu, chi cherimus abertu e costrutivu. Oe sos connoschimentos chi tenimus nos permitint de fàghere passos a in antis, e cherimus e devimus collire custa oportunidade”.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2020-2021. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.

Iscrie pro primu

Cummenta

Sa mail non at a èssere publicada


*