Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

Est mortu su filosofu casteddaiu Remo Bodei

Est mortu su filòsofu e acadèmicu Remo Bodei. Professore de Filosofia in s’Universidade de sa Califòrnia. Teniat 81 annos, fiat nasciu in Casteddu e pro medas annos aiat insegnadu ins’Iscola Normale de Pisa. Est istadu unu de sos espertos de sas filosofias de s’idealismu clàssicu tedescu e de s’edade romàntica.

“A nùmene de sa tzitade de Casteddu – at naradu su sìndigu Paolo Truzzu – sunt bighinu a sos familiares pro s’iscumparta de Remo Bodei, istraordinàriu filòsofu casteddaiu abertu a su mundu. At lassadu su sinnu in sa manna cultura internatzionale”.

De lèghere