Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

In Àrthana naschet una rivista in sardu pro contare su chi sutzedet in sa bidda

Si narat “In Àrthana”, su periòdicu in limba sarda pùblicu e gratùitu, essidu sa chida colada a incuru de s’Ufìtziu Linguìsticu de su comunu ogiastrinu.

Si tratat de su primu periòdicu digitale in sardu mai realizadu in sa bidda e est nàschidu cun s’idea de informare e agiornare sa tzitadinàntzia de totu su chi sutzedet in su comunu a livellu amministrativu. Duncas bandos, avisos, comunicados e initziativas de interessu pùblicu, ma non cussu ebbia. Una parte de su periòdicu, contivigiadu dae is operadores linguìsticos Ivan Marongiu e Alessandro Podda, est dedicada a s’atualidade e a sa cultura. In su primu nùmeru de martzu, in ocasione de is 100 annos dae sa nàschida de su Psd’Az, ddoe tenet un’artìculu dedicadu a sa figura de Anselmo Contu, primu presidente de su Consìgiu Regionale de sa Sardigna, chi fiat nàschidu in Àrthana.

Ma ddoe est tretu peri pro in intervistas, comente cussas fatas a duas piseddas de sa bidda, s’iscritora Barbara Figus chi allegat de su libru suo dedicadu a sa tziviltade nuràgica (Il viaggio di Elau) e sa neo-laureada Marina Pili, chi allegat de sa tesi su dedicada a sa Die de is Mortos in Ogiastra e a su ritu de is Ànimas.

Su periòdicu, chi at a essire una bia a su mese, tenet unas cantas pàginas dedicadas a sa poesia e a is poetes ismentigados de sa bidda Àrthana: ogna mese at a èssere publicadu unu cumponimentu inèditu. “Amus pensadu a unu trastu chi nos poderet fàghere acurtziare torra a sa gente- contant is operadores linguìsticos- sende chi pro more de s’apretu epidemiològicu is ufìtzios de s’isportellu sunt istados serrados a su pùblicu pro meda tempus. Esistet unu blog ulsogliastra.wordpress.com e una pàgina facebook meda frecuentados e ativos cun is cales diamus visibilidade a is fainas nostras, ma forsis in custu momentu istòricu chi semus bivende, unu periòdicu est pròpiu su chi bisòngiat”.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2020-2021. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

De lèghere

Atualidade

Sos tzitadinos de sa Repùblica italiana, cramados a s’espressare pro su rennou de su Parlamentu, ant fatu su sèberu issoro: chie abarrende·si·nche in domo...

Cultura

Sa pinneta de sa mola, agatada in s’iscavu de su 1994 in s’Àrea Archeològica de Scerì-Irbono, tenet una particularidade. Cando proet meda s’abba non...

Cultura

Bentu est sa pellìcula noa de Salvatore Mereu. Su film de su regista de Durgali est istadu presentadu a sa de 79 editziones de...

Atualidade

Non paret chi b’apat coladu bator annos ebbia, ma meda de prus, dae cando sos de su carrabusu de Autodeterminatzione pariant seguros de nche...