Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

Nàschidu in Sardigna e adotadu in Amèrica torrat in sa bidda sua a pustis de 65 annos

Nàschidu in Sardigna ma adotadu in sos Istados Unidos torrat a s’ìsula sua a pustis de 65 annos. Est s’istòria de Robert McKinnon, a nàschidu comente Luciano Calabrò de Masainas. Fiat istadu adotadu in su 1957 dae Eva e Henry Daniel McKinnon, americanos de Trinidad, in s’Istadu de su Colorado, a pustis de èssere istadu batidu in unu brefotrofiu. Sos McKinnon aiant agatadu Luciano a traessu de un’annùntziu de unu giornale catòlicu.

Luciano Calabrò fiat nàschidu su 8 de su mese de cabudanni de su 1949 in sa bidda de Masainas, dae s’unione intre Vincenzo Pinna e Emanuela Calabrò, originària de Portuscusi. Emanuela aiat pèrdidu sa vida sete meses a pustis de sa nàschida de Luciano. Fiat istadu gasi chi Vincenzo aiat seberadu de afidare su fìgiu a su brefotrofiu provintziale de Casteddu, isetende unu mègius benidore. Cando si fiat torradu a si cojare aiat detzìdidu de acasagiare in domo Luciano perou in su brefotrofiu li fiat istadu naradu chi su pipiu fiat istadu adotadu in sos Istados Unidos. S’òmine aiat chircadu totu sa vida de agatare su fìgiu suo, sena mai nche resèssere.

In Amèrica Luciano est devènnidu Robert. Oe tenet 72 annos, ultres a àere agatadu e abbratzadu sa famìlia de orìgine in su Sulcis, at espressadu su disìgiu de bisitare su logu in cale aiat coladu sos primos annos de vida, intre su 1950 e su 1952. Una rechesta acollida dae sa diretzione de sa Tzitade Metropolitana, chi oe est in sos ispàtzios de s’ex brefotrofiu ue aiat bìvidu pro pagu tempus. Robert in Casteddu in custos dies at atobiadu su sìndigu Paolo Truzzu: “Torro gràtzias a totus bois pro m’àere dadu s’oportunidade de torrare a su logu in cale totu est comintzadu”, at naradu Robert.

Robert at chircadu meda bortas de agatare sa famìlia sua de orìgine, ma sena resessida. Finas a cando est istada Veronica Campus, neta de Santu Antiogu, a agatare issu. Cun s’agiudu de s’assòtziu Italiadoption de John Pierre Campitelli, Veronica a traessu sas retzas sotziales e sa chirca in lìnia de documentos genealògicos est resèssida a agatare Robert McKinnon. A cumprovare s’identidade de s’òmine, non petzi sa data de nàschida, chi currispondet a sa de Luciano Calabrò, ma fintzas sa proa de su Dna.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2021-2022. Lr 22/2018, art. 22 Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Sa mail no at a èssere publicada

De lèghere

Cultura

Fiat su 8 de cabudanni 1981 e “Legarsi alla montagna” sa prima òpera de arte relatzionale de Itàlia. Sa fèmina chi aiat progetadu e...

Cultura

Chie apat bisitadu sa Sardigna de seguru at notadu chi s’ìsula tenet una culturagastronòmica rica e variada. Pro chie ancora no apat tentu s’ocasione...

Cultura

S’Inferru de Dante Alighieri torrat a bìvere in s’iscuriu de su padente de Seui. Sa note de mèrcuris su 10 de austu un’ispetàculu at...

Atualidade

Batorghentos e chimbe sas matas monumentales tzensidas in Sardigna dae su ministeru de sas Polìticas Agrìculas e Forestale pro more de particulare valore naturale...

Istòrias est una revista de informatzione in linia in limba sarda a règula cun s'istandard de sa Regione Sardigna. Est unu produtu de s'Asòtziu culturale Arvéschida.


|Gerèntzia | Pro ite custa revista | Riservadesa | Archìviu |


Copyright © 2022 |Registratzione in su Tribunale de Casteddu n°5 de su 14 de su mese de Trìulas 2018