Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

Deu ci seu, su documentàriu de s’isparègiu Casteddu – Piacenza

Prontu a èssire in sos tzìnemas Deu Ci Seu, su documentàriu de s’isparègiu Casteddu – Piacenza. In su 1997 belle bintimìgia tifosos casteddajos si fiant imbarcados in sa nave pro Nàpule, pro sustentare su Casteddu in s’isparègiu contra su Piacenza. S’istòria issoro est istada contada in su documentàriu Deu Ci Seu, iscritu dae Michele Badas, Michele De Murtas e Nicolò Falchi, regia de Badas e De Murtas etotu, chi a pustis de unu perìodu longu de traballadura, como at a essire in sos tzìnemas.

Deu Ci Seu ammentat cussu biàgiu de bintighimbe annos a oe, unu biàgiu pretzisu pro agiudare a bìnchere su Casteddu ,chi arriscaiat de calare in sèrie B. Su film, prodùidu dae Il circolo della confusione, paris cun s’Isre – Istitutu etnogràficu sardu, e in collaboratzione cun Mompracem e s’agiudu de sa Fondazione Sardegna film commission, ammentat fintzas sos tempos cando pro sos sardos biagiare fiat meda prus matanosu de oe, e de continuidade territoriale mancu a nde chistionare.

In custu traballu fatu fintzas cun imàgines de archìviu e testimonias de chie bi fiat (dae su presidente de sa Regione, Federico Palomba, a s’ex giogadore Roberto Muzzi, dae su rapadore Michele “Dr. Drer” Atzori, a su frutoreri Billo Vistosu e a s’operaju de Seui Marco Moi, incarrigadu dae sa tifoseria de bidda sua de lòmpere a Nàpule cun un’istriscione abrontadu pro s’ocasione) non s’allegat petzi de su chi fiat acuntèssidu in su campu de giogu, ma mescamente de sa dificultade de cuberare sas naves pro nche carrare sos tifosos a Nàpule, sos problemas tentos in su biàgiu e sas tensiones in tzitade e in s’istàdiu San Paolo.

“Sa pellìcula est nàschida cun s’idea de cuncordare unu documentàriu istòricu cun un’istrutura narrativa basada subra su tema de su biàgiu e chi, in manera contemporànea, s’ispirat a cussa de sos film clàssicos de aventura – ant naradu sos autores- Un’iscritura comente a custa nos at permìtidu de tratare unos cantos temas acapiados a sas diferèntzias sotziales e culturales de sa Sardigna in intro de unu contu populare chi esseret cumpresu dae totus, fintzas dae sos chi non sunt amantiosos de su fùbbalu”.

Su tìtulu Deu Ci Seu, est istadu seberadu in regordu de s’iscrita de sas mallieddas imprentadas pro cussa partida istòrica, ma fintzas pro mentovare cussu sentimentu chi aunit sos testimòngios de cudda partida chi costumant a nàrrere “Bi fia deo puru”.

De lèghere