Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

Comente is novas influentzant mercados e persones Atòbiu in Casteddu pro chistionare de giornalismu economicu

“Comente sas novas influentzant sos mercados e sas persones” est su tìtulu de su cursu chi s’at a tènnere a sa Mem in Casteddu chenàbura 15 de su mese de santandria dae sas 14 a sas 17. Est unu cursu chi pertocat su futuru de su giornalismu econòmicu pro ofèrrere a sos giornalistas s’oportunidade de mègius cumprèndere su mundu econòmicu e finantziàriu.

Su reladore at a èssere Giovanni De Grezia, espertu finantziàriu, giornalista, chi at iscritu meda artìculos e pro su Cesbi “Tzentru Istùdias Banca Impresa” pro su cale est istadu responsàbile ufìtzio istampa e atualmente presidente, at iscritu su libru “Comente s’azienda podet atzèdere a sa crentia e gestire su raportu cun sas bancas”.

In su cursu de s’atòbiu, ant a bènnere analizados siat sos aspetos deontologicos referidos a sa “Carta de sos doveres de s’informatzione econòmica e finantziària”, siat sos profilos de responsabilidade de su giornalista.

De lèghere

Atualidade

In Casteddu b’at una banda musicale noa. Si mutit “Free Soul Band”, est ùnica in su gènere suo: totu sos cumponentes de su grupu...

Polìtica

In Cuartu, Nùgoro e Portu Turre su tzentru manca eligit is sìndigos, a su tzentru dereta abarrat su rolu de minoràntzia. Est custu su...

Polìtica

At a tocare a abetare su ballotàgiu pro ischire chie at a èssere sìndigu in is tzitades prus mannas acanta s’est votadu domìniga e...

Cultura

S’est concruida sa prima editzione de su primu cuncursu fotogràficu ‘Bellésa’ promòvidu dae su Mibact, su Ministeru pro is benes culturales. Sa punna fiat...