Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

Fogu in su Montiferru: non b’at a èssere protzessu

Su protzessu pro su fogu de su Montiferru in su mese de trìulas de su 2021, chi at distrutu 13.000 ètaros de territòriu, aziendas agrìculas e abitatziones, no at a tènnere logu. Sa giùighe de su Tribunale de Aristanis at atzetadu sa rechesta de archiviatzione presentada dae sa procuradora chi at coordinadu s’indàgine.

Sos abogados chi rapresentaiant sos residentes e sos imprendidores chi ant tentu disacatos pro more de su fogu aiant rechestu de aprufundire s’iscumbata, sustentende chi sa recherta de archiviatzione esseret un’isbàlliu. Sa procuradora aiat concruidu però chi su fogu fiat istadu una tràgica fatalidade sena curpas atribuìbiles. Su fogu fiat nàschidu da una vètura in s’istrada provintziale tra Bonàrcadu e Santu Lussurzu. Chèntinas de abitatziones e aziendas agrìculas fiant istadas evacuadas.

Sos abogados aiant imbetzes sutaliniadu chi in sos sartos non bi fiat istada preventzione ultres a medas problemas in sas operatziones contra su fogu.

De lèghere