Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Podcast

Osposidda 1985: istòria de una die mala

Dae su Messaggero Sardo. Ghennàrgiu1985

Bi tenet fatos umanos in ue is làcanas tra is gosi narados malos e bonos est istrìgile meda e in pessu s’ischerat. Unu de custos fatos est cussu acontèssidu una die de ierru de 35 annos a oe in Sardigna: at a cambiare pro semper s’istòria de su banditismu e mescamente sa gosi mutida istajone de is secuestros.

Si custa istòria esseret unu film non diat èssere comente cussas pellìculas ambientadas in unu bidditzolu disconnotu de Sardigna in unu tempus indefinidu e in ue ddoe at semper sa figura printzipale de una fèmina disigiosa de si vengare pro sa morte de s’isposu. Custa istòria incumentzat cun unu tentativu de secuestru e si connoschent su logu e sa die chi est istadu fatu.

Amus a allegare duncas de unu secuestru andadu male, si si podet nàrrere gosi, acanta però a unu tzertu puntu sutzedet una cosa curiosidadosa a beru: su secuestradu, acabbat de èssere s’atore protagonista e colat in segundu pianu, antzis, nde essit dae s’iscena. De suncuna is protagonistas sunt àteros, s’ambientatzione càmbiat e is personàgios positivos a ùrtimu no ant a èssere prus aici bonos, e is malos, in fines, no ant a èssere prus malos malos.

Ma custu contu no est unu film, est una cosa capitada in s’aeru, cun ballas e iscopetadas chi ochient.
Est su 17 de ghennàrgiu de 1985, sunt is 5:30 de merie. In Ulìana, is bandidos nde leant a prepotèntzia s’imprendidore Tonino Caggiari, nche ddu carrant in una Fiat 128, acàpiant a manos e a pees su magasineri Tonino Corrias, e movent a totu velotzidade. Una bighina de domo, intendende su magasineri a agiutòriu, donat s’avisu a caserma. In deretura s’ativat su pianu anti-secuestros e politzia e carabineris ponent postos de blocu in ònnia iscansada e in ònnia rugrada de caminu.

In su mentres àteros bighinos aiant acudidu e cando aiant cumprèndidu ite fiat sutzèdidu, sena ddoe pensare meda, aiant postu fatu a sa màchina de is secuestradores chi si fiant fuidos conca a Orgòsolo.

In Sardigna, a is tempos de s’abigiadu, cando si perdiat o peri nde furaiant unu pegus opuru unu tàgiu intreu de berbeghes, crabas o porcos, su mere de is pegos, paris cun is cumpàngios de cussòrgia, amigos e parentes, moviat deretu a chircare su perdimentu, ponende fatu a sa frusa. Is ulianesos si fiant cumportados uguale comente cando si faghet sa ‘chirca’, o su ‘chertu’, pro su bestiàmene furadu.
Ponende fatu a is rastas, sa chirca fiat arribbada a sa làcana tra su sartu de Ulìana e su de Orgòsolo, in unu bacu crosu de padente.
Ant a èssere pròpiu cussos a inditare a is militares su logu pretzisu acanta is bandidos si fiant cuados: Osposidda, unu nòmine acapiadu peri a un’àteru fatu capitadu in su mese de làmpadas de su 1967, cando Gratzianu Mesina, deretu de si fuire de presone, su càrtzere Santu Sebastianu de Tàtari, paris cun s’ispagnolu Miguel Atienza, aiat afrontadu sa giustìtzia chi dd’aiat inghiriadu. Sa die fiant abarrados mortos “2 bascos blu”, Luigi Ciavola e Antonio Grassia e peri su cumpàngiu de Mesina.

Su 18 e ghennàrgiu de su 1985, bia ora de is 4:30, casi 1000 voluntàrios tziviles e 500 tra politziotos e carabineris, sighidos dae su maresciallu Coròngiu, aiant inghiriadu is latitantes. Custos aiant detzìdidu de non s’arrèndere e antzis aiant incumentzadu a isparare a s’amachiada. A pustis de paritzas oras de fogaria, biende•si apretados però aiant seberadu de lassare andare su secuestradu chi at a èssere agatadu de is voluntàrios e acumpangiadu dae is carabineris a bidda sua sanu e sarvu.

Liberadu su presoneri, is bandidos aiant chircadu de nche isghelare a s’àtera banda de su monte, iscudende una bomba a manu pro abèrrere unu caminu. Su maresciallu Coròngiu ochiet a su latitante Giusepe Mesina, ma su sovrintendente Vincenzo Marongiu benit pitzigadu dae duas ballas a is ispetorradura e morit. Mauro Torti (cumandante de s’iscuadra tzinòfilos di Nùgoro) e su carabineri Carmelo Mureddu abbarrant lantzados. Su maresciallu Serra, lassada sa posta sua, si nde fiat agatadu chi dae una cresure nde istupaiat una canna e fusile puntada bia ue fiat issu.

In una furriada de ogros isparat a su matone e sighi sighi peri s’agente Daniele Ladu iscudet una pariga de iscopetadas. In mesu ddoe teniat duos bandidos atacados, Giovanni Corraine e Salvatore Fais chi ddoe aiant remìtidu sa pedde. Su maresciallu Serra at a abarrare feridu ma no in modu grave. Fiat abarradu galu unu bandidu. Risolutu a non s’arrèndere aiat sighidu a isparare ferende a una camba a s’agente Ladu. In deretura fiat istadu inghiriadu dae is òmines de s’arma chi dd’aiant aboghinadu a nd’essire cun is manos artziadas, ma pro de badas. Is carabineris tando aiant atacadu a isparare ochiende•ddu. Si trataiat de Niccolò Floris de Orgòsolo.

A sa fine de s’isparatoria a terra fiant abarrados is 4 bandidos, totus fuidos dae su càrtzere de Aristanis, e unu politziotu: Salvatore Fais de Santulussurgiu, Francesco Carta di Noragùgume, Giovanni Corraine de Orgòsolo, Peppino Mesina issu puru de Orgòsolo e su sovrintendente Vincenzo Marongiu de Mògoro.

Is malos aiant pèrdidu e is bonos aiant bintu. Fine de su contu, tando? Nono.

Is carenas de is bandidos fiant aici fragellas dae is iscopetadas chi fiat istadu impossìbile a fàghere sas autopsias. A su logu de s’istragu aiant acudidu fotògrafos e giornalistas chi aiant assistidu a un’iscena trista e orrorosa, cun is bandidos fuliados in terra sena peruna pena o decoru umanu, cun is fortzas de s’òrdine in posa riende a costadu de is mortos a buca aberta. Su màssimu e s’isfrègiu però is carabineris dd’aiant fatu cando nch’aiant carrigadu is mortos a su cassone de is autocarros e nde ddus aiant leados a Nùgoro sonende e cun is sirenas allutas, comente cando is cassadores passant is sirbones in bidda pro fàghere bìere chi ant fatu petza.

Sonende bos passizan finas in s’istradone òmines assimizan a peddes de sirbone, at a cantare su cantautore Piero Marras intonende is versos de sa cantzone Osposidda, iscrita de Paolo Pillonca.

Is bandidos, peri si fiant “banditi”, si fiant mustrados prus umanos de sa fortza pùblica, liberende su secuestradu sena dd’ofèndere. Ddu diant àere pòdidu imperare comente iscudu umanu, o comente arma de ricatu, ma aiat preferidu a ddu lassare andare.
Imbetzes sa giustìtzia no aiat àpidu pena mancu de is mortos. Is carenas istragadas de is bandidos fiant istadas istèrridas in terra e mustradas a su pùblicu e a is giornalistas, e poi, cussas sirenas!

Su cummissàriu Salvatore Mulas, in un’intervista a su cuotidianu La Nuova Sardegna a pustis de 25 annos dae cussu fatu, aiat ammìtidu chi fiat istadu un’isbàlliu mannu a nd’àere leadu is bandidos in su cassone de is autocarros cun is sirenas allutas, ma si fiat giustificadu narende chi non fiant faghende festa ma dd’aiant fatu solu pro iscortare cussos malassortados.
Oscar Luigi Scalfaro, a s’època Ministru de s’Internu, cummentende in televisione su fatu, aiat naradu chi is cosas fiant andadas aici pro ite dd’aiat chèrridu is secuestradores etotu. Una voluntade assassina e suitzida chi duncas aiat causadu sa morte de is bandidos etotu e peri de unu de is agentes impinnados in s’isparatòria. Ma in is dies sighentes custas decraratziones fiant partas a medas un’iscusa ebbia pro cuerrare o giustificare su cumportamentu de is fortzas de s’òrdine in sa parte finale de s’isparatòria cando aiant mortu a Floris e poi s’isfilada de cun is mortos in is cassones de is autocarros.

Sa versione ufitziale narat ca Floris, agatende·si a solu, non diat àere atzetadu de s’arrèndere e aiat sighidu a isparare contra is agentes chi in fines si fiant agatados custrintos a respòndere a su fogu. Est possìbile chi pagu prima de àere liberadu un’ostàgiu Floris apat detzìdidu de si fàghere ochìere in cussu modu?

Non dd’amus a ischire mai.

Oe Osposidda est parte de un’àndala naturalìstica de trekking frecuentada dae escursionistas e ispeleòlogos. Cussos fatos oramai apartenent a su tempus coladu. Sa naturalesa dda faghet de mere, ma si s’abarrat a sa muda a ascurtare de su bentu, paret chi s’intendat galu su sonu de cussas sirenas malaitas e in mente torrant semper cussos versos e cussas notas.

Sun pianghende a sucutu

pitzinnos e pobidda.

Chie bos faghet lutu

mortos de Osposidda

L.M.

De lèghere

Podcast

Ascurta s’istòria de Antoni Broccu de Gadone: Su testu de su podcast Is càmpanas fiant sonende a mesudie. Su calore de su sole, nche...