Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

Ocannu Vitzi rinùntziat a sa rassigna de Autunno in Barbagia

“Lu sentimus de no bi pòdere èssere pro s’editzione 2021 de Autunno in Barbagia, ma a pustis de un’annu sena pasu intregadu a sa gestione de su pusti alluvione, cun situatziones de apretu remenosas a beru, sos usfìtzios comunales sunt ismarridos: siat pro sa gestione de sos raportos cun sos entes natzionales e regionales, siat pro su cunfrontu de ogna die cun sos tzitadinos. At coigiadu pagu tempus pro ammanniare s’apuntamentu abertu cada annu dae sa bidda de Vitzi, chi pro custa editzione est istadu fissadu pro su 4 e su 5 de cabudanni”.

L’at naradu Giuseppe Ciccolini, primu tzitadinu de Vitzi, a pustis de s’ùrtimu addòbiu cun sos organizadores de sas Cortes in sas biddas barbaritzinas. “Pro sa prima borta dae cando est cumentzada s’initziativa – at sighidu a nàrrere su primu sìndigu – nois non b’amus a èssere. Però pro nois custu no est un’adiosu, ma petzi unu a mègius bìere a annu chi benit cando, nos auguramus, su comunu nostru at a tènnere unu cuadru de recùperu dae sos disacatos de s’undamentu de su 28 de santandria 2020 prus cuncretu e un’ìndula prus adata s’àera chi si respirat durante sa rassigna”.

A ogna contu, su primu fine chida de cabudanni, fintzas sena Autunno in Barbagia e sas isfiladas de sos grupos folclirìsticos e sos cantos a tenore intonados fatu de sos caminos de sa bidda, s’amministratzione comunale e su Parcu de Tepilora, gasi comente est istadu giai fatu in custos meses istadiales colados, ant a ammaniare atividades e apuntamentos culturales pro agiudare totu sa comunidade vitzichesa a torrare a cumentzare, a pustis de sa disàura de su mese de santandria coladu.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2020-2021. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

De lèghere

Cultura

Si podet fàghere arte e tzìnema fintzas impreende unu telefoneddu. In su mundu nche sunt medas festival de tzìnema chi promovent pellìculas realizadas gràtzias...

Atualidade

Prus de 18 mìgias sardos ant lassadu s’Ìsula in sos ùrtimos tres annos. Una comunidade manna comente a su comunu de Pauli, comente sa...

Cultura

Si narat “La tua memoria è la nostra memoria”, su progetu aparitzadu dae su Comunu de Boruta chi punnat a sa realizatzione de un’archìviu...

Atualidade

Sa Sardigna est unu logu galu pagu connòschidu dae sos turistas. Belle su 80% de sos turistas chi arribbat in s’ìsula, difatis, bìsitat isceti su 10% de...