Abba e timorìa in Sardigna: rùidu unu ponte intre Casteddu e Cabuderra ? Disacatos pro su tempus legiu in sa Sardigna de bàsciu. Serrada s'istrada istatale 195

Sos vigiles de su fogu in sa Ss195

Una temporada legia s’est ghetada a terra dae eris a de note in su Sud Sardigna, in particulare in sa zona de su Campidanu mescamente in Casteddu e in su Sarrabus. Su disacatu majore est istadu causadu dae su crollu de unu ponte in s’istrada istatale 195 ‘Sulcitana’ ma nche sunt istados disacatos puru in Cabuderra, sa tzitade est abarrada isolada, e Uta in ue nd’est falada s’istrada provintziale 91.

Dae mangianu, cando ant bidu chi sa situatzione fiat divenende prus legia, sos sìndogos de sas tzitades e biddas pertocadas dae s’abba ant ordenadu sa serrada de is iscolas e de sos ufìtzios publicos: aici in Casteddu puru.

Finas a eris sa Protetzione Tzivile, pro canto pertocat sa die de oe, aiat diramadu un’avisu pro arriscu idrogeologicu grogu (bolet narrere mediu). Oe imbetzes sa situatzione est mudada e s’alerta est divennida ruja.

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.