Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Polìtica

Su tzentrumanca si nde pigat Cuartu, Nùgoro, Portu Turre Is ballotàgios in is tzitades prus mannas de s'ùrtimu turnu eletorale.

In Cuartu, Nùgoro e Portu Turre su tzentru manca eligit is sìndigos, a su tzentru dereta abarrat su rolu de minoràntzia. Est custu su resurtadu de is ballotàgios pro is eletziones de su  25 e 26 de mese de ladàmine in custos comunos chi tenent prus de 15 mìgias abitantes.

In Nùgoro, ùnicu cabulogu de provìntzia de custu turnu eletorale, ant torradu a elìgere a Andrea Soddu chi custa borta at pigadu su 67%, mentras su candidadu de su tzentrudestra, Pietro Sanna, s’est firmadu a su 33%.

In Cuartu Sant’Aleni, sa de tres tzitade de s’ìsula pro nùmeru de abitantes, torrat sìndigu a pustis de 19 annos Graziano Milia (foto) chi at pigadu su 57,2% de is votos contra su candidadu de su tzentrudestra, su sardista Christian Stevelli firmadu a su 42,8%. In Portu Turre, infines, binchet Massimo Mulas, elègidu sìndigu cun su 53%. Alessandro Pantaleo s’est firmadu a su 47%.

Pro respùndere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

De lèghere

Atualidade

In Casteddu b’at una banda musicale noa. Si mutit “Free Soul Band”, est ùnica in su gènere suo: totu sos cumponentes de su grupu...

Polìtica

At a tocare a abetare su ballotàgiu pro ischire chie at a èssere sìndigu in is tzitades prus mannas acanta s’est votadu domìniga e...

Cultura

S’est concruida sa prima editzione de su primu cuncursu fotogràficu ‘Bellésa’ promòvidu dae su Mibact, su Ministeru pro is benes culturales. Sa punna fiat...

Priogheddos

Nàschidu in Talana su 27 de cabudanni de su 1923, Frantziscu Serra fiat fìgiu de Anania e de Maria Agostina Serra. A 4 annos,...