Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Polìtica

A is cassadores no ddis pigat su Covid

Su Coronavirus a is cassadores no ddos impestat. Mescamente a cussos de Umbria, Molise e Sardigna. Mancu cando a pustis de sa cassa si firmant a ispuntinare, bufende e papende a costadu de pare. Custa immunidade est disconnota fintzas a is immunòlogos, ma aici est: a is cassadores su Covid no ddos tocat.

De àtera manera comente s’ispiegat s’ordinàntzia fata dae is tres guvernadores de cussas Regiones? Proite ant fatu abèrrere sa cassa in prena pandemia? Su presidente de sa Sardigna, Christian Solinas, su provedimentu cosa sua dd’at fatu essire sàbadu a is deghe de note: in dèroga a sa norma natzionale pro sa zona de colore de aràngiu chi proibit de si tramudare dae unu comunu a un’àteru, donat a is cassadores s’ampramanu de ddu pòdere fàghere.

Sighende però una pariga de règulas: cando movent a su sartu non podent èssere prus de duos in ònnia vetura e depent portare semper sa mascaredda. In prus, prima e a pustis de sa cassa, non si podent addobiare a muntone. Si podet gustare, eja, però su provedimentu narat solu in logu abertu e non pitzigados a pare, ma bene istesiados is unos dae is àteros e igienitzende totu. Is cassadores depent sighire is normas contra su Covid puru cando ispolant sa cassa e faghent is partes.
Su chi nos dimandamus est custu: fiat a beru de importu donare custa facultade isceti pro andare a cassa? O puru est istadu unu seberu atrividu chi at a batire àteras cundiduras si is cassadores no ant a rispetare a pilu e sinnu is règulas?

Contra s’ordinàntzia de Solinas si sunt chesciados su Grig (grupu de interventu giurìdicu), Verdi e su deputadu de su M5S Alberto Manca. Pròpiu custu at naradu chi Solinas at pigadu custa detzisione petzi pro acuntentare s’eletoradu suo. Su sòtziu ambientalista at iscritu, brullende, ca su presidente sardu gràtzias a custu seberu diat pòdere conchistare su prèmiu Nobel pro sa meighina. Totus (Grig, Verdi, Manca) pensant puru chi s’ordinàntzia andat contra su decretu lege de su Guvernu e sunt prontos a ddu impugnare. A ònnia manera su provedimentu de Solinas at a bàlere finas a custa chenàbura ebbia.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2020-2021. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

De lèghere

Cultura

Si podet fàghere arte e tzìnema fintzas impreende unu telefoneddu. In su mundu nche sunt medas festival de tzìnema chi promovent pellìculas realizadas gràtzias...

Atualidade

Prus de 18 mìgias sardos ant lassadu s’Ìsula in sos ùrtimos tres annos. Una comunidade manna comente a su comunu de Pauli, comente sa...

Cultura

Si narat “La tua memoria è la nostra memoria”, su progetu aparitzadu dae su Comunu de Boruta chi punnat a sa realizatzione de un’archìviu...

Atualidade

Sa Sardigna est unu logu galu pagu connòschidu dae sos turistas. Belle su 80% de sos turistas chi arribbat in s’ìsula, difatis, bìsitat isceti su 10% de...