Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

Ovidio Marras, su pastore chi aiat sarbadu Capo Malfatano

Ovidio Marras in una foto publicada in Facebook dae Maria Paola Morittu

S’est mortu su ses de ghennàrgiu a s’edade de 93 annos Ovidio Marras su pastore de Teulada chi in Capo Malfatano aiat firmadu su fràigu de unu resort. S’allevadore aiat refudadu una manna cantidade de dinari in càmbiu de sa tzèdida de unos cantos terrinos chi dae generatziones aparteniant a sa famìlia sua.

Un’istòria chi aiat fatu su giru de su mundu, de su fatu nde aiat iscritu fintzas su New York Times, e chi aiat fatu connòschere a Marras comente unu nou Davide contra a Golia. Su refudu de Ovìdiu arribat in su 2010 cando no bolet bendere sa proprietade de famìlia a sa Sitas e cando custa sotzietade nde leat unu caminu pro more de un’espròpriu: “Castiai – aiat naradu seguru – deo non bendo, custa est sa terra de babbu meu e de nonnu e mi la tèngio e bois inoghe a inghìriu non tenides deretu de fraigare nudda”.

Pro s’assòtziu ambientalista Itàlia Nostra, sa lota de Ovidio fiat devènnida unu sìmbulu contra a s’ispeculatzione edilìtzia. Fiat istadu etotu s’assòtziu, tra su 2010 e su 2011, a agiudare su pastore in sa batalla giuditziària chi lu bidiat gherrende contra a sa Sitas, sotziedade a palas de sa cale b’aiat nùmenes comente Benetton, Toti e Caltagirone chi ispinghiat pro fraigare subra de sa costa de Teulada.

In custas dies a pustis de sa morte, a ammentare Ovìdiu in sas retes sotziales tra medas messàgios b’at su de Maria Paola Morittu esponente de Itàlia Nostra: “Ovìdiu s’est opostu comente podiat a chie, cun abusos, boliat impònnere unu modellu de vida opostu a su bene comune de totus. Unu modellu nòdidu chi est burrende su paisàgiu de s’ìsula nostra. Oe pranghimus un’òmine balente, de grandu abbistesa, chi at cumpresu su valore de sos logos e s’essèntzia de sa richesa bera. Amus a sighire s’òpera sua de defensa de su territòriu, de manera chi Malfatano non perdat mai su significadu de su nùmene suo: su logu de s’ispera”. A.D


Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2023-2024. LR 22/2018. Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2023-2024 LR 22/2018

De lèghere

Cultura

S’Ars Artium Editrice e s’Assòtziu “Forma e Materia” annùntziant s’inghitzu de sa de chimbe editziones de su cuncursu literàriu “Faraglioni d’Ogliastra”, chi tenet sa...

Atualidade

In Putzu Idu Assemblea Natzionale Sarda at organizadu sa prima letzione de Yoga in limba. Cantas bias s’intendet nàrrere: “Su sardu non faghet a...

Cultura

Sighit mèrcuris su 17 in Lodine e giòbia su 18 de trìulas in Urtei (a pustis de s’esòrdiu de Iscanu e de sa segunda...

Cultura

Unu documentàriu subra de sa pratza IV Novembre e unu videoclip cun su tìtulu “Ombre sull’asfalto”. Sunt sos progetos finales de sos laboratòrios Kuntralab...