Sos giòvanos pro sa sanidade torrant a si fàghere intèndere

In Facebook est torradu a si fàghere intèndere su grupu de sos Giòvanos pro sa Sanidade. Dd’at fatu a pustis de sa lìtera chi at collidu prus de 1.200 firmas pro pedire una bortada de sos servìtzios sanitarios in su tzentru de sa Sardigna. In sa retza ant publicadu un’àteru apellu pro ismanniare sa partetzipazione a custa lota.

  • Giòvanos pro sa sanidade Barbagia-Mandrolisai-Gennargentu est unu comitadu chi naschet in manera ispontànea, collende cun una lìtera aberta prus de 1200 adesiones de under 40 de su territòriu – e non  petzi – pro furriare is sortes tristas, e chi parent irreversìbiles, de su PO San Camillo e de is servìtzios de su Distretu de Sòrgono.
  • Semus orròschidos de assistire impotentes a una situatzione chi est lesiende su deretu a sa salude de is comunidades nostras. Cherimus pònnere palas a muru is vertitzes de s’ASSL Nùgoro, de s’ATS e de sa Regione pro chi s’agatent solutziones a sa lestra, ma fintzas pro unu rilantzu in su mèdius tempus de sa sanidade pùblica, bisestrada dae annos de trincos, farta de orgànicos e reorganizatziones funtzionales prus a su rispàrmiu chi no a sa calidade de is servìtzios e de is prestatziones erogadas.
  • Dd’amus a fàghere cun un’intentu non petzi difensivu, istudiende e faghende pretzisas rechestas de afortiamentu de su San Camillo – in lìnia cun su cuadru legislativu vigente, a su presente non respetadu -, pedende in s’ora innovatzione e risursas pro sa sanidade territoriale, prevìdidas in parte dae s’Istrategia Natzionale de is Àreas Internas chi dae tropu tempus abetat de partire in su territòriu nostru.
  • Semus unu grupu apartìticu, abertu a su contributu de chie cumpartzit sa netzessidade de unu rilantzu de sa sanidade pùblica, e in generale de chie creet siat pretzisu aterrare is disugualidades plùrimas chi impidint a is territòrios de is àreas internas de si pòdere imaginare unu benidore a medida de is bisòngios e de is disìgios de chie ddas bivet, partinde dae nois giòvanos. Amus a lutare paris cun totu is fortzas cun is cales cumpartzimus is matessi obietivos, cun pragmatitzidade e radicalidade, sena fàghere iscontos a is contrapartes nostras.
T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.

Iscrie pro primu

Cummenta

Sa mail non at a èssere publicada


*