Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

In Sardigna binchet su campu largu. Bene su Pd in sas europeas e tripleta de sìndigos a su primu turnu

Casteddu, Tàtari e S’Alighera. Su tzentru manca nche colat su 50% evitende su ballotàgiu

Essit un’àtera fotografia dae su votu in Sardigna de custas duas dies coladas. In ambas duas cumpetitziones.

Comintzende cun sas europeas bidimus chi sa vitòria de Fratelli d’Italia est prus limitada cunforma a su datu istatale. Su partidu de sa presidente de su Cussìgiu est primu cun su 24,77%, ma su Pd, cun su 24,16%, non nch’est a tesu meda. Fatu-fatu b’amus su partidu de sa presidente de sa Giunta Alessandra Todde (M5s) colende·nche su 16 (mancu su 10 in totu Itàlia) e s’alleàntzia ruju-birde cun prus de su 10. Fintzas sa lista de Santoro nch’est belle a su tantu de su 4%. Unu datu. duncas, chi si diferèntziat dae su “nazionale”.

Ma est a livellu locale chi sos resurtados faghent faeddare sos dirigentes de su tzentru manca chi non perdent tempus a nàrrere chi «su campu-largu funtzionat». Gasi, a pustis de sa vitòria in sas regionales de freàrgiu, si podent agiùnghere sas chi ant otènnidu sàbadu e domìniga in Casteddu, Tàtari e S’Alighera, binchende de meda a su primu turnu e, duncas, sena b’àere bisòngiu de su ballotàgiu.

In Casteddu Massimo Zedda (ammentemus·nos chi sa candidadura sua benit a pustis de sa torrada a bachile de sas regionales, sende chi fiat cun sa coalitzione sarda de Soru finas a ghennàrgiu) at bìnchidu cun belle su 60% de sos votos. Su partidu suo, i Progressisti (cun su sambenadu suo a maduru), resurtat segundu cun su 14,56%, carchi cosa in mancu de su Pd chi nch’est a su 15,87%. Duncas Zedda torrat a palatzu de Bacaredda a pustis de su tentativu de si nche tramudare a su logu chi – su 2019 – si nche lu pigheit Christian Solinas.

In Tàtari, a pustis de sa parèntesi Nanni Campus (cun sos pentisteddados a costàgiu suo abarrados a sos tempos de s’esperièntzia grogu-birde), sa tzentru manca torrat a bìnchere cun Giuseppe Mascia. Coladu fintzas inoghe su 50% cun su Pd chi si nche pigat su bonu de sos cunsensos (su 20 e barda). Male su M5s cun pagu prus de su 6% e coladu dae su 7,99 de Avs. Peus, semper e cando, su tzentru-dereta de su retore universitàriu Gavino Mariotti (FdI su pru votatu cun petzi su 6%).

In S’Alighera su tzentru dereta marcat un’àtera derrota cun s’ex sìndigu Marco Tedde chi si firmat a su 45. Cun su 54% binchet su campu largu ghiadu dae Raimondo Cacciotto.

De lèghere

Atualidade

Domìniga su 16 de làmpadas, in ocasione de sas Dies Europeas de s’Archeologia, sa sotziedade Archeonova, chi gestit sos giassos de S’Arcu de is...

Atualidade

Sambenadu sardu, fiat candidada fintzas in sa tzircuscritzione ìsulas. Como sa chistione de s'immunidade

Atualidade

Su de bator postos a su giogadore aristanesu Giuseppe Massidda, in una manifestatzione dominada dae sos giòvanos. Lorenzo De Ieso, de sa sotziedade ArzaChess,...

Polìtica

Cun sa serrada de sos sègios comintzat sa maratona chi interessat 27 paisos