Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

A pustis de duos annos Sèdilo at torradu a festare s’Àrdia

Foto: Regione Sardegna

A pustis de duos annos de pandemia, su 6 e de su 7 de argiolas sa bidda de Sèdilo at torradu a festare s’Ardia in onore de Santu Antine. Pro bìdere sa famada cursa a caddu ant acudidu sardos e istràngios meda, chi ant prenadu su santuàriu de su santu gherreri.

Currende a s’Ardia, chi bolet nàrrere ‘bardiare’, is sedilesos donant sa proa de sa fide e de s’ànimu issoro. Sa cursa si faghet cada annu pro regordare sa batalla de Ponte Milvio de su 28 de ladàmine, cando s’imperadore romanu Costantinu aiat bìnchidu a Massenzio chi, de acòrdiu cun su senadu, aiat pigadu a fura su tìtulu de imperadore de s’Itàlia e de s’Àfrica.

Costantinu, mancari cun un’esèrtzitu prus piticu, aiat bìnchidu gràtzias a s’interventu divinu. Difatis, su contu narat chi a in antis de sa batalla aiat bidu in s’àera una rughe cun is faeddos grecos “Εν Τουτω Νικα”, in latinu “hoc signo vinces”, chi bolet nàrrere “cun custu sinnu as a bìnchere”. S’annu sighente, in su 313, s’imperadore romanu diat àere promulgadu s’Editu de Milanu”, cuntzedende in custa manera sa libertade de religione a totu is tzitadinos de s’imperu e sessende sa persecutzione de is cristianos.

Foto: Regione Sardegna

Su merie de su 6 de argiolas is cadderis s’addòbiant in dae in antis de sa domo de su prèideru: su capu cursa retzit sa pandela paris a sa segunda e sa tertza pandela, chi issu etotu at seberadu. Paris cun su sìndigu, su pàrracu, duos carabineris, totus a caddu, su corteu movet a bellu a bellu cara a su Santuàriu de Santu Antine, pagu foras de bidda.

Lòmpidos a su “Su Frontigheddu”, su cùcuru chi faghet craru a Monte Isei, prus a mancu una chentina de cadderis, is chi depent fàghere s’Ardia, si firmant in sa làcana. A in antis de totus, ddoe est su capu cursa, “sa prima pandela”, acumpangiadu dae sa segunda e sa tertza pandela e dae is iscortas, chi rapresentant s’esèrtzitu de Santu Costantinu. Fatu fatu ddoe sunt is àteros cadderis a camisa bianca, chi rapresentant s’esèrtzitu paganu de Massenzio.

De suncuna su capu cursa tocat de isprone su caddu e si betat a totu fua in sa calada chi leat a sa crèsia intitulada a Santu Antine, pesende unu nue de prùere. Fatu fatu is duas pandelas e is iscortas, chi tenent su còmpitu de non fàghere colare is àteros cadderis. Giumpadu s’arcu de su santuàriu is caddos faghent unos 7 giros a fùrriu de sa crèsia e posca, tra is iscopetadas de is fusileris e is boghes de is fideles e de su pùblicu, torrant a calare conca a “Sa Muredda”, acanta, a pustis de una pariga de giros su capu cursa detzidet de concruire. Su votu est istadu isciòllidu.

Su mangianeddu de 7 de mese de argiolas, a s’arbèschida, si repitet sa cursa e a merie si faghet sa professone in onore de Santu Antine. Sa segunda domìniga sighente s’apuntamentu est cun s’Ardia a pee, cussa puru sighida meda, chi sighit su matessi percursu de s’Ardia a caddu. A.D


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2021-2022. Lr 22/2018, art. 22

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

De lèghere

Cultura

Fiat su 8 de cabudanni 1981 e “Legarsi alla montagna” sa prima òpera de arte relatzionale de Itàlia. Sa fèmina chi aiat progetadu e...

Cultura

Chie apat bisitadu sa Sardigna de seguru at notadu chi s’ìsula tenet una culturagastronòmica rica e variada. Pro chie ancora no apat tentu s’ocasione...

Cultura

S’Inferru de Dante Alighieri torrat a bìvere in s’iscuriu de su padente de Seui. Sa note de mèrcuris su 10 de austu un’ispetàculu at...

Atualidade

Batorghentos e chimbe sas matas monumentales tzensidas in Sardigna dae su ministeru de sas Polìticas Agrìculas e Forestale pro more de particulare valore naturale...

Istòrias est una revista de informatzione in linia in limba sarda a règula cun s'istandard de sa Regione Sardigna. Est unu produtu de s'Asòtziu culturale Arvéschida.


|Gerèntzia | Pro ite custa revista | Riservadesa | Archìviu |


Copyright © 2022 |Registratzione in su Tribunale de Casteddu n°5 de su 14 de su mese de Trìulas 2018