In Sardigna aumentant is pòberus e calat sa gente chi nche bivet Su report de sa Caritas pertocat sa poberèsa in s'Isula e s'istadu de sa popolatzione

Sù nùmuru de is pòberus in Sardigna, sa gente chi tenet pagu, est in aumentu de su 2% e in su matessi tempus sa populatzione residente est calende. Ddu narat s’ùrtimu Report chi pertocat sa poberesa e s’esclusione sotziale in s’Isula fatu dae sa Caritas e presentadu oe in Tàtari.

Segundu documentu, sa poberesa relativa in Sardigna est creschida, colende dae su 17,3% de su 2017 a su 19,3% de su 2018. A custa poberesa econòmica s’acostàgiat una poberesa demogràfica e un’educativa. In prus tocat a narrere chi ultres is persones in istadu de poberesa relativa, creschet su divàriu intre sas persones prus ricas e cussas prus pòberas.

In su 2018 su nùmeru de persones chi s’est giradu a sos Tzentros de iscurtu de sas 10 Caritas sardas est creschidu de su 11,7% respetu a s’annu coladu: sunt iscurtadas 7.903 persones. Sunt italianos (po su 66%) mentras sos immigrados sunt ultres 2.500. Custos sunt de natzionalidade mescamente senegalesa, nigeriana, marochina e romena. Sas rechertas de agiudu pertocat in antis de totu sa cosa de papare, posca unu sussìdiu econòmicu e un’agiudu sanitàriu.

In prus, in 10 annos in s’ìsula b’est istadu unu deficit de ultres 26.000 persones, in piessignu po mori deu unu saldu naturale (sa diferentzia intre sas nàschidas e sas mortes) chi dae su 2010 est negativu. A crèschere in Sardigna est fintzas sa poberesa educativa: subra 7.903 persones chi si sunt giradas a sos Tzentros de iscurtu sos “Neet”, giovunus intre 15 e 29 annos, iscurtados in su 2018 sunt 1.343.

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.