Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

S’ìsula de Culuccia, unu modellu unicu pro s’ambiente

S’ìsula de Culuccia, cara a s’arcipelagu de Sa Madalena, unu bucone de terra de 300 ètaras unu tempus abbandonada, est devènnida una sienda agriturìstica in ue si produet finas unu binu ùnicu in su panorama enològicu natzionale.

Difatis, custa ìsula chi s’incrarat in unu de sos mares prus bellos de su mundu, totu est ecològicu, non b’at tzimentu e plàstica, e s’energia elètrica est prodùida gràtzias a sos pannellos solares. Duncas custu logu est unu modellu de eco-sostenibilidade a livellu mundiale, unu logu in ue sas proibitziones pro sa difesa de su territòriu sunt devènnidos un’oportunidade istraordinària.

Totu mèritu de Marco Boglione, imprendidore torinesu e presidente de su grupu BasicNet, mere de sas marcas de sa bestimenta isportiva e tempus lìberu comente Superga e Robe di Kappa.
In su giru de calicunu annu s’ìsula est torrada a nàschere. A pagos metros dae su mare, sunt istadas torradas a pònnere sas bìngias de vermentinu Docg de Gaddura: gràtzias a sa manu sàbia de s’enòlogu Andrea Pala (elègidu in su 2021 mègius giòvanu enòlogu de Itàlia) s’ant a prodùere de sos binos chi tra pagu tempus ant a èssere imbotilliados: si tratat de duos biancos firmos e de un’ispumante fatu cun mètodu clàssicu o champenoise.

Sa primu binnenna est istada fata in s’austu de su 2021: in realidade est istada binnennada àgina pagu cota pro creare una base ispumante. Unu protzessu de vinificatzione longu, cun travasos in sos istèrgios de atzàrgiu, e una segunda rifermentatzione in sas carradas. Sas ampullas ant a èssere prontas intre martzu e abrile de su 2022.

S’imbotilliamentu de sas primas ampullas pro s’ìsula de Culuccia at a èssere unu momentu importante a beru, paris cun produtzione de mele, murta, gin e a s’allevamentu modellu de òstricas frutu de su restàuru de sas istruturas antigas de allevamentu de sos mìtiles fintzas gràtzias a sa collaboratzione pretziosa de s’Universidade de Tàtari.

Culuccia, connota fintzas comente ìsula de sas bacas- ispiegat s’enòlogu Andrea Pala- est particulare pro more chi sas bìngias s’agatant a pagos metros dae su mare, belle in s’arena, e non benint abbadas. Sa sarmenta creschet adatende•si e sighende sas cunditziones climàticas de sa zona, in modu totu naturale. E non diat pòdere èssere diversu in s’ìsula prus ecològica de su Mediterràneu”.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2021-2022. Lr 22/2018, art. 22 Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Sa mail no at a èssere publicada

De lèghere

Atualidade

In Sardigna unu binu fatu cun s’àgina lassada pasare in su mare. Est unu vermentinu diferente dae is àteros su realizadu dae s’enòlogu Andrea...

Passadu presente

Ite nos contat su 1848? Pro seguru est su momentu istòricu in ue sa cuntierra intre mundu nou e mundu restauradu nche crompet a...

Atualidade

In Casteddu esistet una biblioteca de sos fumetos. Est istadu presentadu in maju Casteddu, dae s’iscritore e regista Bepi Vigna, s’Archìviu multimediale de s’imaginàriu...

Atualidade

Sa vida a pustis de sa morte. Est acontèssidu in Cùllieri in ue, un’annu a oe, unu fogu mannu aiat brusiadu ètaras e ètaras...

Istòrias est una revista de informatzione in linia in limba sarda a règula cun s'istandard de sa Regione Sardigna. Est unu produtu de s'Asòtziu culturale Arvéschida.


|Gerèntzia | Pro ite custa revista | Riservadesa | Archìviu |


Copyright © 2022 |Registratzione in su Tribunale de Casteddu n°5 de su 14 de su mese de Trìulas 2018