Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Isport

S’ùrtima cursa de Fabio Aru

Sa carriera de Fabio Aru, su tziclista sardu prus balente, est pro lòmpere a s’agabbu. L’at fatu ischire su campione de Biddacidru etotu, pagu prima de s’incumintzu de sa Vuelta de Ispagna, annuntziende su ritiru suo dae sas garas de professionista. Duncas sa cursa ispagnola, dae su 14 de austu a su 5 de cabudanni, at a èssere s’ùrtima gara chi Aru at a leare parte.

“In custu momentu dia chèrrere nàrrere medas cosas – at iscritu in Facebook – ma prefèrgio a mi gosare ogni emotzione de custu capìtulu gosi importante de sa vida mea. Apo pensadu meda a sa detzisione giusta de pigare e apo imparadu a amare ancora de prus custu isport. Sa Vuelta at a èssere s’ùrtima gara mea comente tziclista professionista. Como est lòmpidu su momentu de abèrrere unu capìtulu nou de sa vida mea, cun sa famìlia mea”. Aru at torradu gràtzias a sos parentes suos e a s’isposa sua.

Su biddaxidresu tando lassat sas manifestatziones internatzionales prus importantes, a pustis de àere conchistadu unu segundu postu a sa Vuelta Burgos, pagas dies a oe, ma a pustis de una sèrie de istajones malas e meda diferentes de cuddas cando su Cavaliere dei Quattro Mori fiat capatzu de bìnchere una Vuelta de España in su 2015, de arribbare segundu a su Giro de Itàlia in su matessi annu, de arribbare tertzu a su Giro de su 2014 e a su de chimbe postos a su Tour de France de su 2017, de partetzipare a sas Olimpìades de Rio e in sas cursas sìngulas de istratzare vitòrias dignas de sos mègius iscaladores.

Sos resurtados mègius Aru ddos at àpidos cun s’Astana. Su passàgiu a s’Uae Emirates, chi depiat èssere cussu prus de importu de sa carriera sua, imbetzes est istadu su perìodu peus, tra lantzadas e una cunditzione fìsica debiledda. Posca est andadu a sa Qhubeka Assos, s’iscuadra sua de immoe, chi at a èssere fintzas s’ùrtima.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2020-2021. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Sa mail no at a èssere publicada

De lèghere

Atualidade

In Sardigna unu binu fatu cun s’àgina lassada pasare in su mare. Est unu vermentinu diferente dae is àteros su realizadu dae s’enòlogu Andrea...

Passadu presente

Ite nos contat su 1848? Pro seguru est su momentu istòricu in ue sa cuntierra intre mundu nou e mundu restauradu nche crompet a...

Atualidade

In Casteddu esistet una biblioteca de sos fumetos. Est istadu presentadu in maju Casteddu, dae s’iscritore e regista Bepi Vigna, s’Archìviu multimediale de s’imaginàriu...

Atualidade

Sa vida a pustis de sa morte. Est acontèssidu in Cùllieri in ue, un’annu a oe, unu fogu mannu aiat brusiadu ètaras e ètaras...

Istòrias est una revista de informatzione in linia in limba sarda a règula cun s'istandard de sa Regione Sardigna. Est unu produtu de s'Asòtziu culturale Arvéschida.


|Gerèntzia | Pro ite custa revista | Riservadesa | Archìviu |


Copyright © 2022 |Registratzione in su Tribunale de Casteddu n°5 de su 14 de su mese de Trìulas 2018