Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

Teatru, andat in iscena “Cuguteddu Ruju, istòria eterna pro èsseres mortales” In is Teatros de Sìnnia, Carbònia e Santu 'Èngiu andat in iscena ‘Cuguteddu Ruju'

“Cuguteddu Ruju istòria eterna pro èsseres mortales” est totu ispiradu e dedicadu a sa dantza. Dantza e teatru si fundent in custu ispetàculu pro pipios (de sos 6 annos), cuncurrende a unu resurtadu de balore mannu de drammaturgia, ue su mòvere de sos corpos de sos ballerinos in iscena divenint sas paràulas chi sunt capatzes de contare unu clàssicu mannu comente a custa istòria chi, comente a totus sas narratziones de custa genia, tenent semper una trama crudele in paris a una metàfora de s’esistèntzia.

S’ispetàculu est propostu in cartellone in mesu de sa rassegna Teatru Ragazzi, aparitzada dae s’Assòtziu Entes locales pro sas fainas Culturales e de Ispetàculu, chi tenet s’obietivu de promòvere e divulgare sa cultura teatrale in mesu a sos prus giòvanos, e bidet pro custa editzione sa collaboratzione de sete Amministratziones: Seurgus Donigala, Maracalagonis, Sìnnia, Pula, Santu ‘Èngiu, Igrèsias e Carbònia.

Cuguteddu Ruju

Sa règia e s’iscenografia sunt de Michelangelo Campanale e sas coreografias de Vito Cassano: s’ispetàculu, premiadu (binchidore Festeba’2018, prèmiu infogiovani young&kids fit Fèstival Internatzionale de s’iscena cuntemporànea in Lugano), est istadu realizadu dae sa cumpangia pugliesa La luna nel letto.

S’ispetàculu at a andare in iscena in tres Comunas: su 13 de santandria in Sìnnia a su teatru Tzìvicu a is 10.30, su 14 de santandria in Carbònia in Teatru Tzentrale oras 10.30, su 15 de santandria Santu ‘Èngiu in su Teatru cumonale oras 10.30.

De lèghere