Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Tzitades e biddas

Tempu malu, in Pirri is esercitatziones pro s’alerta meteo S'atòbiu est pro su 13 e 14 de santandria cun sa Protetzione Tzivile cumonale e sa Politzia Munitzipale

In sas dies de mèrcuris 13 e giòbias 14 de santandria 2019, a sas oras 9,30 s’ant a tènnere duas esercitatziones pro cumprendere mègius sas protzeduras operativas de adotare in su territòriu de Pirri cando ddoe est s’alerta meteo, cun riferimentu a cussas prevìdidas in su Pranu de apretu vigente.

A sas esercitatziones ant a partetzipare, in prus de sos tècnicos de sa Protetzione Tzivile, sa Politzia Munitzipale, sas iscuadras dae autistas e operadores, e sos assòtzios de voluntariadu cunventzionadas cun sa Comuna.

Ambas esercitatziones ant a partire de sa pratza Itàlia.

De lèghere