Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

Su turismu de is caminos ispirituales in Sardigna

Unu progetu de su Gal (grupu de atzione locale) Ogliastra pro unire is caminos ispirituales de sa Sardigna”. Mìgias de chilòmetros de bellesa, cun percursos tra mare e monte, chi si uninant a pare cun is caminos religiosos e is àndalas ispirituales sardas, capassos de mòvere milliones de fideles fintzas non credentes.

Pro custu su Gal Ogliastra, paris cun is Gal Nùgoro-Baronia (in su ruolu de Capufila), Barbàgia, Barigadu Guilcer, Logudoro Gotzèano e su Sarcidanu Barbàgia Seulu, est impinnadu in s’atuatzione de su progetu de cooperatzione interterritoriale mutidu ‘Cammini dello Spirito’. Sa punna generale est “sa costitutzione de unu modellu de tzicuitu religiosu in àmbitu rurale chi nde boddat totu sa Sardigna”.

Su progetu previdet s’istùdiu de is sistemas de acasàgiu prus collaudados a livellu europeu, de pòdere replicare subra de su territòriu regionale. “Mescamente est prevìdida s’organizatzione de unu biàgiu istùdiu de 5 dies (partèntzia su 24 de onniasantu 2022) pro una delegatzione formada dae 7 grupos (unu pro ogni Gal assotziadu), a su Caminu de Santiago de Compostela (Ispagna), pro more de favorire s’addòbiu e su cunfrontu intre is operadores turìsticos de is territòrios interessados e is de realidade giai incarreladas e de grandu esperièntzia”.

“In fines si sunt isblochende totu is progetos de cooperatzione chi fiant firmos chi cunsentint de andare cara a una filiera de su turismu religiosu – at afirmadu su presidente de su Gal Ogliastra, Vitale Pili -, unu produtu detzisivu pro destajonalizare e diversificare is flussos turìsticos. In particulare bidimus sa possibilidade de creare unu sistema de comunidade, una rete integrada aberta a totu is tzentros chi s’agatant fatu de is percursos religiosos chi in Sardigna sunt diversos e totus prenos de ispiritualidade, fonte de connoschimentu de is territòrios e de addòbios pro su pellegrinu e interessantes mescamente fintzas pro is biagiadores non credentes”.

In Ogiastra faghent parte de su Gal is Comunos de Àrthana, Baunei, Cardedu, Elini, Gàiru, Irbono, Jersu, Lanusè, Loceri, Osini, Foghesu, Talana, Tertenia, Triei, Ulassa, Ussassa, Orthullè, Biddamanna Strisàili.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2021-2022. Lr 22/2018, art. 22

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

De lèghere

Atualidade

Est cosa nòdida, a pitzu de sos sardos esistint maicantos istereòripos e logos comunos. Medas faghent a rìere, àteros, sos prus malos, ponent fele,...

Cultura

Su tzìnema de s’Àsia arribat in Sardigna cun una seletzione de in prus de 20 film tra anteprimas italianas e europeas. Dae su 7...

Cultura

Cumentzat dae su Queensland su biàgiu chi at a batire sa rassegna de Visioni Sarde in totu su mundu. Est de importu chi movat dae s’Austràlia una rassegna destinada a promòvere su giòvanu...

Cultura

S’est concruida martis su 21 de onniasantu in sa tzitade belga de Gand sa premiatzione de su Brussels Beer Challenge, unu de sos cuncursos...