Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

In Gavoi torrant sos atòbios fotogràficos cun ‘The Photo Solstice’

Foto de Pietro Massimo Nicoletti

Est arribada sa de bator editzione de The Photo Solstice, su progetu dedicadu a sa fotografia a incuru de Marco Delogu e organizadu in collaboratzione cun su Comunu de Gavoi. Inauguradu sa primera bia in su 2018 in su Parcu Natzionale de s’Asinara, s’at a fàghere dae su 14 a su 19 de su mese de làmpadas in Gavoi, comunu chi at a acasagiare sos workshop de su programa 2022.

A sos primos ant a partetzipare 17 pesonas seletzionadas cun unu bandu acabadu su 22 maju. Coro de s’editzione de ocannu ant a èssere tres workshop tentos de pare a pare de Marco Delogu, George Georgiou e Vanessa Winship, Jem Southam. In sas dies de chenàbura 17 e sàbadu 18 de su mese de làmpadas, sunt prevìdidos addòbios cun sos tres tutor Marco Delogu, Jem Southam e Vanessa Winship, e sos istràngios Simon Baker, Silvio Pons e àteros.

“The Photo Solstice est devènnidu unu de sos apuntamentos motivu de grandu satisfatzione pro sa Fundatzione de Sardigna. Custu programma est pensadu a intre de unu prus ampru progetu Ars Arte cumpartzida in Sardigna, progetu cun su cale sa Fundatzione de Sardigna promovet eventos culturales, produtziones originales e publicatziones fintzas in collaboratzione cun sas istitutziones culturales de sa regione nostra” afirmat Franco Carta, de su progetu Ars.

S’editzione 2022 de The Photo Solstice at tentu una prima antitzipatzione sàbadu 28 maju cun s’inauguratzione in sos locales de sa Caserma Betza de Gavoi de sa mustra “Gavoi esponet TPS#3” curada dae Marco Delogu. Sa mustra presentat sos traballos fotogràficos de s’editzione 2021.

“Semus cuntentos de sighire custa initziativa chi dae calicunu annu ànimat su territòriu nostru. Custu signalat chi si b’at bona sintonia intre proponentes e amministratziones podent nàschere cosas bellas meda – afirmat Salvatore Lai sìndigu de Gavoi – Custa fase cointzidet cun una ripartenza forte pro Gavoi chi in su giru de pugu chidas at a acasagiare duos grandu eventos: custa mustra meravigiosa, sa de bator editziones de The Photo Solstice e su fèstival Aorat de sas Istòrias in trìulas”.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2021-2022. Lr 22/2018, art. 22 Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Sa mail no at a èssere publicada

De lèghere

Atualidade

In Sardigna unu binu fatu cun s’àgina lassada pasare in su mare. Est unu vermentinu diferente dae is àteros su realizadu dae s’enòlogu Andrea...

Passadu presente

Ite nos contat su 1848? Pro seguru est su momentu istòricu in ue sa cuntierra intre mundu nou e mundu restauradu nche crompet a...

Atualidade

In Casteddu esistet una biblioteca de sos fumetos. Est istadu presentadu in maju Casteddu, dae s’iscritore e regista Bepi Vigna, s’Archìviu multimediale de s’imaginàriu...

Atualidade

Sa vida a pustis de sa morte. Est acontèssidu in Cùllieri in ue, un’annu a oe, unu fogu mannu aiat brusiadu ètaras e ètaras...

Istòrias est una revista de informatzione in linia in limba sarda a règula cun s'istandard de sa Regione Sardigna. Est unu produtu de s'Asòtziu culturale Arvéschida.


|Gerèntzia | Pro ite custa revista | Riservadesa | Archìviu |


Copyright © 2022 |Registratzione in su Tribunale de Casteddu n°5 de su 14 de su mese de Trìulas 2018