Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

S’iscentziadu istrambecu: un’istòria contada dae unu pipiu po ispiegare ite est su Coronavirus Est importante ispiegare in su modu giustu, fintzas pro sos prus minores, ite est sutzedende

Ascurta s’istòria:

S’iscentziadu istrambecu

Una bia, unu pitzocheddu chi ddi naraiant Antoneddu si nde fiat acatadu ca su babbu e sa mamma, candu pompiaiant su telegiornale, allegaiant tra issos a iscusi e si si nde sapiant chi issu fiat iscurtende•ddos, ddi naraiant a si nde andare a giogare in s’aposentu de corcare suo.

Ma issu non nde teniat gana de giogare solu in s’aposentu suo… Fiat pensende a su incras ca depiat giogare a botza cun is cumpangeddos.
Sa die in fatu però aiat bidu a sa mamma contoniende•nde a domo cun unu muntone de bustas prenas de cosa de papare. In prus aiat notadu chi portaiat una fatzoledda chi ddi imbusciaiat sa buca e su nasu.

Ma sa cosa peus fiat chi sa mamma dd’aiat naradu ca non si podiat prus andare a giogare a botza cun is amigos!
Antoneddu tando si fiat postu a abetiare e sa mamma, pro ddi passare sa bètia dd’aiat obrigadu de andare in s’aposentu suo a istudiare. Ma issu de istudiare non nde teniat idea e in prus de cussu s’aposentu fiat prenu de iscàtulas de cosa de papare e de botos, ca in coghina non ddoe teniat prus logu. De suncunas, però, fiat capitadu unu fatu…

Calicunu aiat pistadu a sa fentana. Istrana meda custa cosa! Aiat pensadu Antoneddu, semus a su tertzu pianu! E tra issu etotu si fiat domandadu: e chie podet èssere? Aberit sa fentana e agatat un’òmine a càmitze biancu bolende cun unu drone a duas èlicas. Custu sennore istrambecu imbucat in s’aposentu, nde boddit un’iscàtula de pische suta ògiu e cumentzat a si nche dda papare.

E chie ses? Dd’aiat domandadu su pitzocheddu
So un’iscentziadu! Dd’aiat rispostu cussu.
E ite cos’est un’iscentziadu? Dd’aiat torradu a preguntare Antoneddu.
Un’iscentziadu est un’òmine chi t’agiudat cando tue timis!
Impreende sos bòtolos, sas iscàtulas e sas ampuddas aiat cumentzadu a dd’ispiegare sa situatzione, ca fiat girende un’influèntzia mala chi si pitzigaiat dae s’unu a s’àteru faghende ammalaidare sa gente. Pro cussu su babbu e sa mamma fiant pensamentosos!
Ma pro non si fàghere apitzigare sa maladia bastaiat a sighire una pariga de règulas, comente a si samunare de cant’ora is manos, a non si tocare sa buca, sos ogros e su nasu, e a s’abbarrare a su mancu unu metro a largu de s’àtera gente.

Ma proite babbu e mamma non mi dd’ant naradu? Aiat domandadu Antoneddu.
Pro non ti pònnere in pensamentu! Dd’aiat rispostu s’iscentziadu.
Ma eo mi nde so acatadu ca non mi boliant iscoviare calicuna cosa, e m’at postu de prus pensamentu!
Bolet nàrrere ca ses unu pitzocheddu ischidu, dd’aiat torradu a rispòndere s’òmine andende•si•nde cun su drone. Si istùdias sa matemàtica, sa biologia e sa meighina, tue puru a mannu as a pòdere èssere un’iscentziadu.

Dae cussa die a Antoneddu non ddi pariat prus fasciugu a s’istentare calicuna ora in prus in s’aposentu suo: depiat istudiare pro diventare un’iscentziadu chi agiudaiat sa gente a non tìmere prus!L.M

De lèghere

Ti conto un'istòria

Custu est su contu de unu pinguinu chi li praghiat a fàghere una cosa ebbia: a papare, a papare e torra a papare! Est...