Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

S’àrbore millenàriu de Cùllieri torrat a nàschere a pustis de su fogu

Sa vida a pustis de sa morte. Est acontèssidu in Cùllieri in ue, un’annu a oe, unu fogu mannu aiat brusiadu ètaras e ètaras de padentes, fintzas s’ogiastru de Sa Tanca Manna chi teniat prus de duamìgia annos.

Como però s’àrbore est torrende a nàschere. Dd’at naradu su diretore de s’Ortu Botànicu de Casteddu, Gianluigi Bacchetta, chi in custos meses, paris cun su Comunu de Cùllieri e cun s’assòtziu Montiferru, at batidu a in antis diversas initziativas pro chircare de amparare su chi abarraiat de sa mata.

Chi cun ispantu mannu immoe est torrende a vida noa: a su cumentzu de beranu, gràtzias a su traballu fatu dae s’istiu a oe, sunt crèschidas tres froeddas noas de unos 40 centìmetros. “Cust’àrbore est sìmbulu de resilièntzia pro sa gente ferta dae custu disacatu mannu”, at afirmadu Bacchetta.

Is fainas pro sighire a amparare s’ogiastru ant a sighire, mancari siat impossìbile torrare a bìdere sa Tanca Manna comente fiat prima de su fogu. Su ‘patriarca’, comente est numenadu pro s’istòria sua, est semper istadu su sìmbulu de sa gente de Cùllieri e un’atràida pro is turistas, ultres a èssere una tra is matas prus betzas de Sardigna e de s’Itàlia.

Su fogu chi aiat brusiadu s’àrbore de sa Tanca Manna in su mese de Argiolas de su 2021 si nche aiat mandigadu puru bintimìgia ètaras de terra in sos sartos de Santu LussùrgiuCùllieriTresnuraghesFrussìoSinnarìoloUsèllusPortu AlabeIscanu e Crabas. Un’acadessimentu chi aiat cajonadu meda disacatos finas a aziendas, domos e bestias. E in Cùllieri su dannu peus aiat fèrridu pròpiu su setore prus de importu, cuddu de is olias. In is dies a pustis su Montiferru aiat retzidu agiudu e solidariedade dae totu sa Sardigna gràtzias a regortas de dinari e de matas de torrare a pònnere in is campos brusiados.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2021-2022. Lr 22/2018, art. 22

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

De lèghere

Atualidade

In Sardigna unu binu fatu cun s’àgina lassada pasare in su mare. Est unu vermentinu diferente dae is àteros su realizadu dae s’enòlogu Andrea...

Passadu presente

Ite nos contat su 1848? Pro seguru est su momentu istòricu in ue sa cuntierra intre mundu nou e mundu restauradu nche crompet a...

Atualidade

In Casteddu esistet una biblioteca de sos fumetos. Est istadu presentadu in maju Casteddu, dae s’iscritore e regista Bepi Vigna, s’Archìviu multimediale de s’imaginàriu...

Passadu presente

«Sa Giovine Italia est s’afradiamentu de sos italianos ci creent in una lege de progressu e de dovere. De sos italianos chi pensant a...

Istòrias est una revista de informatzione in linia in limba sarda a règula cun s'istandard de sa Regione Sardigna. Est unu produtu de s'Asòtziu culturale Arvéschida.


|Gerèntzia | Pro ite custa revista | Riservadesa | Archìviu |


Copyright © 2022 |Registratzione in su Tribunale de Casteddu n°5 de su 14 de su mese de Trìulas 2018