Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

Un’artista tedescu imbrollat Google Maps cun 99 telefoneddos intelligentes Weckert nche dd’at fata a creare unu caminu imbaratzadu dae una filera “virtuale” de màchinas impreende 99 telefoneddos.

Simone Weckert at portadu a tira fatu de is caminos de Berlinu unu carrutzeddu prenu de telefoneddos cun su servìtziu de localizatzione allutu, indoende Mountain View a signalare unu tupamentu de su tràficu chi in berteru non ddoe fiat.

Trampare sa tecnologia, fintzas cussa prus moderna, peri cussa chi pro totus non si podet faddire mai. Cun sa tecnologia etotu. Est su chi at fatu Simon Weckert, artista tedescu chi at pensadu de dedicare s’ùrtima òpera de arte sua a Google Maps. O mègius, a sa trampa de Google Maps.

Weckert nche dd’at fata a creare unu caminu imbaratzadu dae una filera “virtuale” de màchinas impreende 99 telefoneddos intelligentes. Comente nch’est resèssidu? At carriadu is tzellulares in unu carrutzeddu e si dd’at leadu fatu de is carreras de sa tzitade cun su localizadore gps allutu, imbiende a sos server de Mountain View una sèria de sinnales chi ant cullunadu su servìtziu famadu de navigatzione de Google, indoende•ddu a marcare sa presèntzia de tràficu in unu caminu in ue de màchinas non ddoe nde teniat nudda.

S’esperimentu de Weckert – chi difatis pro s’artista est un’installatzione interativa – est una forma de arte chi est istada apanigiada “Google Maps Hacks”, est a nàrrere “is trassas pro Google Maps”.

“Custa trassa virtuale tenet unu impatu in su mundu fìsicu. Difatis, si unu est amalesadu, podet fàghere crèere chi unu caminu pagu traficadu siat prenu de màchinas, indoende sos àteros automobilistas chi impreant is mapas virtuales a seberare àteros caminos pro evitare de abarrare arrèscios in su tràficu”, at iscritu Decker. L.M

De lèghere