Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

Jakub Jankto torrat a Itàlia pro giogare in su Casteddu e est una bona noa

Jakub Jankto torrat a Itàlia pro giogare in su Casteddu. Su tzentrucampista de sa Tzèchia at a giogare torra in su campionadu de fùbbalu italianu in s’istajone 2023-2024. Aiat giai giogadu in sa Sampdoria, cando fiat allenada pròpiu dae Claudio Ranieri. Est su primu giogadore de sèrie A chi at bogadu a campu s’omosessualidade sua.

S’annu coladu, Jakub Jankto, a sa vigìlia de sa festa de Santu Balentinu, at decraradu a manera pùblica s’omosessualidade sua cun unu vìdeu chi at fatu su giru de sas retes sotziales. Custa detzisione l’aiat pigada cando fiat in su Slavia Praga, ma at ammìtidu chi si esseret istadu in Ispagna o in Itàlia, non diat àere mai fatu cussa essida. Jankto aiat giogadu finas in sa Sèrie A italiana cun s’Ascoli e cun s’Udinese, in antis de si nche tramudare a sa Sampdoria allenada dae Claudio Ranieri. In custas dies est lòmpida sa noa chi su tzentrucampista tzecu s’at a unire a su Casteddu promòvidu in Sèrie A, e duncas at a torrare a èssere allenadu dae Ranieri.

Tando Jankto at a èssere su primu giogadore omosessuale decraradu chi at a giogare in sa Sèrie A italiana. In su vìdeu acanta aiat bogadu a campu chi est omossedduale aiat naradu: “Comente a totus, tèngio sas fortzas e sas debilesas meas. Tèngio una famìlia, tèngio amigos, tèngio unu traballu chi apo semper fatu cun seriedade, professionalidade e passione. Comente a totus, chèrgio fintzas bìvere sa vida mea in libertade, sena timorias, sena pregiudìtzios, sena violèntzia, ma cun amore”.

A pustis de s’essida sua, Jankto fiat istadu intervistadu dae su programma televisivu de Le Iene. Durante s’intervista aiat fintzas mentovadu unas cantas decraratziones “pagu galanas” fatas dae isportivos comente Damiano Tommasi, chi aiat afirmadu chi sa decraratziones de omossessualidade diat àere pòdidu influentzare in malu s’istabilidade de s’iscuadra. Opuru Maurizio Sarri, chi at definidu su fùbbalu “un’isport pro caghineris”. Jankto aiat naradu chi custos faeddos sunt esagerados e aiat remonadu sos faeddos de Claudio Ranieri, chi a s’imbesse aiat naradu chi totus sunt una famìlia.

Jakub Jankto, nàschidu in Praga su 19 de ghennàrgiu 1996, comintzadu sa carriera sua in sos giòvanos de su Slavia Praga e in sa natzionales tzeca de giòvanos. A 18 annos si nch’est tramudadu a Itàlia, in s’Udinese, ue at giogadu in su campionadu de sa Primavera. Posca est istadu prestadu a s’Ascoli, in Sèrie B, ue at fatu 35 presèntzias e marcadu 5 gol, a in antis de torrare a s’Udinese. In sas duas istajones sighentes at marcadu 9 gol cun s’iscuadra biancu-niedda.

Posca est istadu comporadu dae sa Sampdoria, chi l’at leadu dae s’Udinese cun unu prèstidu cun òbrigu de riscatu fissadu a 15 milliones de èuros. At coladu tres annos in Gènova, acanta at tentu fintzas s’onore de giogare cun sa fàscia de capitanu in sa partida contra s’Inter de su 6 de ghennàrgiu 2021. Tres annos a oe s’est tramudadu a su Getafe, chi giogat in sa Sèrie A ispagnola, in antis de torrare a su Sparta Praga in s’austu 2022. In sa natzionale tzeca at fatu 45 presèntzias.

De lèghere

Cultura

S’Ars Artium Editrice e s’Assòtziu “Forma e Materia” annùntziant s’inghitzu de sa de chimbe editziones de su cuncursu literàriu “Faraglioni d’Ogliastra”, chi tenet sa...

Atualidade

In Putzu Idu Assemblea Natzionale Sarda at organizadu sa prima letzione de Yoga in limba. Cantas bias s’intendet nàrrere: “Su sardu non faghet a...

Cultura

Sighit mèrcuris su 17 in Lodine e giòbia su 18 de trìulas in Urtei (a pustis de s’esòrdiu de Iscanu e de sa segunda...

Cultura

Unu documentàriu subra de sa pratza IV Novembre e unu videoclip cun su tìtulu “Ombre sull’asfalto”. Sunt sos progetos finales de sos laboratòrios Kuntralab...